İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

(başlık)

Nakşî kimdir?

1. Nakşibendi tarikatının asıl ismi, Tarikat-ı Muhammediyedir.

2. Nakşibendîlik şube ismidir.

3. Gerçek Nakşibendî şeyhlerinin, ucu Resullerin Seyyidine (Salat ve selam olsun ona) ulaşan sahih ve kopuksuz icazetleri vardır.

4. Şeyh, dinde fakih olan sâlih muhlis muslihmuttaqi bir Müslümandır.

5. Nakşibendilik Şeriata, dinin zahirî hükümlerine sımsıkı bağlıdır. Şeriattan zerre kadar, kıl kadar ayrılan kimse gerçek Nakşî olamaz.

6. Nakşibendîlik Fırka-ı NâciyeEhl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde Sünnî bir tarikattır.

7. Nakşibendîler dosdoğru namaz kılar ve namazlarından dolayı ucba kapılmazlar.

8. Nakşibendîler, Ramazan orucunu tutarlar.

9. Nakşibendîler, zekatlarınıKur’âna Sünnete Şeriata fıkha uygun olarak verirler.

10. Bir Nakşibendî, zekat almak hakkına sahip değilse kesinlikle almaz.

11. Nakşibendîler yemek için yaşamazlar, yaşamak için yerler.

12. Devamlı olarak fazla yiyen, tıkınan kişi, dıştan Nakşî gibi görünse de gerçek Nakşî değildir.

13. Nakşibendîler gevezelik, zevzeklik etmezler, lüzumsuz yere konuşmazlar.

14. Nakşibendîlik baştanbaşa edeptir. Edebsiz, terbiyesiz, saldırgan kişiden Nakşî olmaz.

15. Nakşibendî müridleri, dervişleri, kendilerine yetecek kadar doğru ilmihal bilgisine sahiptir.

16. Nakşibendî, ahlâklı ve faziletli bir Müslümandır.

17. Nakşî, nafile ibadetlerini, hayır hasenatını göstermez. Gösteren, münafıktır, müraîdir.

18. Nakşî, Allahı ve Resulallahı seven ehl-i Tevhid ve ehl-i Kıble mü’min kardeşine düşmanlık yapmaz.

19. “Dün gece saat ikide kalktım, Allah kabul etsin, bir miktar teheccüd namazı kıldım… Bugün pazartesi orucu tutuyorum…” gibi laflar edenler Nakşî olamaz. Onlar ham kişilerdir.

20. Nakşînin her yeni günü, bir öncekinden ilim irfan hayır hasenat bakımından ileri olur.

21. Nakşîler şeyhlerini uçurmaz.

22. Nakşî şeyhleri, uçurulmalarına izin vermez.

23. Nakşîlikte, keramet izhar edilmez.

24. Nakşî şeyhi ve dervişi uçan mahluk değildir, iki ayağını yere sımsıkı basan Müslümandır.

25. Nakşî şeyhleri paradan uzak durur.

26. Nakşîlikte fırka taassubu yoktur, Ümmet birliği şuuru vardır.

27. Nakşîlikte en büyük keramet istikamettir.

28. Nakşî mürüvvetli bir Müslümandır.

29. Nakşîler, meşreb farklılığı yüzünden mü’minleri dışlamazlar, ötekileştirmezler: hele onlarla asla kavga etmezler, çekişmezler, tepişmezler.

30. Gerçek Nakşî havf ile reca beynindedir.

31. Nakşîler lüksten, israftan, saçıp savurmaktan, aşırı tüketimden uzak durur, itidal ve kanaat içinde yaşar.

32. Nakşîlik bir irfan tarikatıdır.

33. Nakşî, mü’minleri tekfir etmez. Mü’mini tekfir edenin (küfürle suçlayanın) kendisinin kafir olacağını iyi bilir.

34. Nakşîde gurur ve kibir olmaz. O, alabildiğine mütevazı ve alçak gönüllüdür.

35. Nakşî din, Şeriat, Kur’ân ahkamı konusunda en küçük tavizi bile vermez.

36. Yakın tarihimizde nice Nakşî şeyhi ve dervişi, din uğrunda şehid olmuş, idam edilmiş, kimisi zindanlarda çürümüştür.

37. 19’uncu asrın meşhur Nakşî şeyh ve imamlarından biri, büyük mücahid Şeyh Şâmil hazretleridir. Kendisi, Hâlid-i Bağdadî hazretlerinden hilafet almıştı.

38. Yalan söyleyen, Müslümanları aldatan, halkın parasını toplayıp zimmetine geçiren kimseler Nakşî değildir.

39. Nakşî bir ihlas kahramanıdır.

40. Gerçek Nakşî şeyhleri İman, İslâm, Kur’ân, Sünnet, Şeriat hizmetleri yapar.

41. Nakşîlik bir irfan ve edeb mektebidir.

42. Nakşî gıybet, tecessüs ve iftira etmez, yalan söylemez.

43. Nakşî gevezelik, zevzeklik yapmaz.

44. Gıybet eden, yalan söyleyen, iftira eden, tecessüs eden, din sömürüsü yapan kişiler ve gruplar Nakşî değildir, Nakşî bozuntusu sahtekarlardır.

45. Nakşî kendini beğenmez.

46. Nakşî âdildir, mu’addildir.

47. Nakşî kal ehli değildir, hal ehlidir.

48. Nakşilik ile soytarılık, şarlatanlık, hokkabazlık, entrika, arivizm, cerbeze, farfara, çekişme, tepişme, kavga gürültü, fitne fesat, yaygara, beyinsizlik, kabalık sabalık bir arada olmaz.

49. Gerçek ve kâmil Nakşî, Allah’ın nuruyla gören firasetlimü’mindir.

50. Nakşî riyasete talip olmaz, matlub olursa, ehliyeti yoksa kabul etmez.

51. Kâmil Nakşi bulmazsa şükr eder, bulursa dağıtır.

52. Emr-i mâruf ve nehy-i münker farzını (derecesine göre) eda etmeyen Nakşî düşünülemez.

53. Nakşî Müslümanların meleğidir.

54. Nakşî beddua etmez.

55. Allah seni ıslah etsin diyen Nakşî değildir; Nakşî Allah seni, beni, hepimizi ıslah etsin der.

56. Nakşî hayâ ve iffet sahibidir.

57. Cimriden Nakşî olmaz; Nakşî cömerttir, kerimdir, cûd ü seha sahibidir.

58. Nakşî, kendi günah ve ayıplarına üzülmekten, başkalarınınkileri göremeyen kimsedir.

59. Nakşî ya kâmil (olgun) ve sâlihMüslümandır, yahut kâmil olmaya (olgunlaşmaya) aday/namzet Müslümandır.

60. Çilesiz Nakşî olmaz. Gönüllü olarak çıkartılan erbâîn çilesi… Hayatın çileleri…

61. Nakşî, Resulullah (Salat ve selam olsun ona) ile mânen irtibatlı, ona biat ve itaat eden kimsedir.

62. Nakşî haram yemez. Şüphelilerden de kaçınır.

63. Nakşî örnek Müslümandır.

64. Gerçek Nakşî, çocuklarını iyi Müslüman, iyi insan olarak yetiştirir, onlara ilmihallerini öğretir, zamanı gelince beş vakit namazı kıldırır, ahlâklı olmaları için var gücüyle çalışır, gerekenleri yapar.

65. Nakşî tarikatçı değildir, tarikatlıdır.

66. Nakşî cemaat, tarikat, hizip, fırka holiganlığı, militanlığı yapmaz, fanatizm sergilemez.

67. Nakşî küfür düzen ve sistemlerine muhaliftir, onları beğenmez.

68. Nakşî deccallara ve kezzaplara karşıdır.

69. Nakşîlikle ilgili yukarıdaki maddeler diğer Tarikat-ı Muhammediye (Salat ve selam olsun ona) şubeleri için de geçerlidir.


Kâmil mürşidlerin, evliyau’r-Rahmanın, sâlihlerin, duaları müstecab olanların, rıza dairesinde bulunan süedanın, sâcidanın, zâkiranın, âbidanın ruhaniyetleri üzerimize sâyeban olsun. Âmin…

19.07.2017

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir