İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bir İmam-Hatip Öğrencisinin Mektubu

 

Bendeniz İstanbul’da bir İmam Hatip lisesinde eğitim görmekteyim. İmam Hatip lisesinde gördüğüm eğitimin dışında, kendimi daha iyi geliştirebilmek ve ileriye yönelik sağlam bir temel oluşturabilmek için yaklaşık üç aydır düzenli olarak belli bir program doğrultusunda çalışmalarıma devam etmekteyim.

1) Çalışmalarıma öncelikle, bir Müslüman olarak islamî ilimlerin ve kültürün temeli olan

akaid

ilmiyle başladım. Ehl-i Sünnet ve Cemaat üzere sağlam ve doğru bir itikada sahip olmak için İmam Tahavî’nin

«Akidetü’t-Tahaviyye»

adlı eserindeki metinleri okuyup bitirdim. Günümüzde İslam Dünyası içerisinde belli başlı Ehl-i Sünnet dışı hatâlı fırkalardan korunmak için gerçek ve sağlam kaynaklardan Ehl-i Sünneti öğrenmemizin biz müslüman gençler için çok gerekli olduğunu idrak etmiş bulunuyorum.

2) Günlük ibadetlerimizden beş vakit namaza çok dikkat ediyor ve namazlarımı eda ederken başı açık kılmamaya özen gösteriyorum. Başı örtülü namaz kılmanın, bu ibadetin âdab ve sünneti olduğunu biliyorum.

3) İslami sanatlarımızdan olan hüsn-i hat sanatımızı icazetli muhterem bir hocadan öğrenmeye başladım; ayrıca hat sanatı konusunda bilgi ve kültür edinmeye çalışıyorum.

4) Edebiyat alanında, sizin tavsiye etmiş olduğunuz, gazel olarak *Şâir Nâbî’nin

“Sakın terk-i edepten, kûy-i mahbûb-i Hudâ’dır bu…”,

* Şeyh Esad Erbilli’nin

“Tecellâ-yı cemalinden Habibim nevbahar âteş…”,

*Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerinin

“İmtisal-i câhidü fillah olubdur niyyetim…”,

*Şâire Nigâr Hanımın

“Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok…”

adlı güzel ve berceste eserlerini ezbere biliyorum ve nice daha güzel gazeller, mısralar, beyitler, rubailer, kıt’alar ezberlemeye gayret ediyorum.

5) Günde on kültür bilgisini internetten veya farklı kaynaklardan öğreniyor ve öğrendiğim bilgileri defterime kayd ediyorum .

6) Ecdadımızın asırlarca kullandığı Osmanlıcayı öğrendim ve matbu gazete, dergi, hikaye ve romanları okuyabilecek seviyede biliyorum, şu anda eski bir Osmanlıca çocuk hikayesini çevirmeye gayret ediyorum. Bunu bitirdiğimde inşaallah az sayıda da olsa basılması için bazı yayınevlerine müracaat edeceğim.

7) Eski İstanbul ahlakı, kültürü, görgüsü edinmeye çalışıyorum. Yüksek kültürlü nazik kimselerle konuşurken ben yerine bendeniz veya bu fakir, eviniz yerine saadethaneniz veya devlethaneniz, evim yerine fakirhane diyorum veya yazıyorum.

8) Genç bir talebe olarak, el yazısının ne kadar önemli olduğunu öğrendim ve daha latin harfleriyle güzel ve estetik yazabilmek için yazı çalışmalarına başladım.

9) Faideli bilgiler öğrenmek adına, çeşitli kitaplar okuyor ve bu kitaplar üzerinde fikir muhasebesi yapıyorum.

Her şeyden önce böyle güzel çalışmaları ihlasla, samimiyetle, iradeyle, sabırla, sebatla ve azimle yapmaya gayret etmemizi genç yaşıtlarıma ve kardeşlerime âcizane tavsiye ediyorum..

İnşaallah böyle güzel, faydalı ve hayırlı çalışmaları, tüm Müslüman genç kardeşlerimizle beraber gayret edip başarabilmeyi Hz. Allah’tan niyaz ediyorum.

Büyüklerimizin dediği üzere bizler geleceğin teminatıyız… Faydalı ilimlerle, yüksek ahlakla, sanatla, geniş kültürle mücehhez olmamız gerekir.

Mektubumu okuyan herkese selam ve hürmetlerimi arz ediyor, dualarını bekliyorum.

(Kendisine bir zarar gelmemesi için yukarıdaki mektubu yazan öğrencinin ismini ve okulunu yazmadım… Mektubun aslını saklıyorum.)

(İkinci yazı) Teröre Karşı Şeyh Şamil Gibi Cihad Etmek

Türkiye’yi parçalamaya yönelik Kripto Haçlı ve Kripto Yahudi terörünü bitirmek için bölgede fedakârane savaşan özel birliklerimizin, Kafkasya İslam kahramanı İmam Şamil hazretlerinin inanç, ahlak ve zihniyetiyle yetiştirilmesi ve teşkilatlandırılması gerekir.

İmam ve Şeyh Şâmil’in belli başlı özellikleri şunlardı:

1. Şeriata sımsıkı bağlıydı, icazetli alim ve fakihti

2. Ehl-i Sünnet itikadına sahipti.

3. Resulullah (Salat ve selam olsun ona) Efendimize tarikat icazetiyle bağlıydı. Hem Nakşî, hem Kadirî idi. Zamanın en büyüğü Halid-i Bağdadî’den icazeti vardı, onun halifesi idi.

4. Son derece faziletli idi, ahlak-ı hamide sahibiydi.

5. Bir keresinde yaralanmış, uzun müddet baygın kalmış, kendine gelince ilk sözü “Namaz vakti geçti mi?” olmuştu.

6. Dosdoğru bir Müslümandı, doğruluğun simgesi idi.

7. Mücâhid fi sebilillah idi.

8. O hem din alimiydi, hem kamil mürşid idi, hem de mü’minlerin emîri idi.

Terör ile mücadele eden özel kuvvetlerimizi Şeyh Şâmil dindarlığı, zihniyeti ve ahlakı ile yetiştirirsek, terörü de teröristleri inşallah kısa zamanda bitirirler.

Allah yardımcımız olsun. Allahın yardımına nail olmak istiyorsak, Kur’anın Sünnetin Şeriatın Tarikatın ışığında kendimize yardım edelim… 15 Şubat 2016

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir