İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sünnîlik Şiîlik

 

*Resûlullah Efendimiz ismet sıfatıyla sıfatlı mâsum bir Peygamberdir

(Salat ve selam olsun ona).

*Efendimiz kendi re’y ve hevasıyla konuşmamıştır. Vahiy ve ilhamla konuşmuştur. Kur’anın ilahî vahiy olması gibi, mütevatir ve sahih hadisler de bir tür vahiydir. Sünneti ya büsbütün, ya kısmen inkar ve tahfif eden (hafife alan) reformcular ve modernistler yanlış yoldadır.

*Efendimizin sahabelerinin tamamı muhterem kimselerdir. Biz Ehl-i Sünnet Müslümanları onları sever ve sayarız, kendileri için Allah onlardan razı olsun deriz.

*Bundan 1400 yıl evvel büyük fitneler zuhur etmiş ve Ashabın bir kısmı birbiriyle çarpışmıştı. O zaman dökülen kanlara biz bu zamanda dillerimizi ve kalemlerimizi bulaştırmayız. Bu ihtilafların hükmünü Rûz-i Ceza’da kurulacak Mahkeme-i Kübra’da Ahkemülhakimiyn olan Rabbimiz Allahü Teala hazretlerine bırakırız.

*Efendimizin Ehl-i Beytini sevmek farzdır. Onları çok sever ve sayarız.

*Hulefa-i Râşidîn, Aşere-i Mübeşşere, Ashab-ı Bedr ve diğer ileri gelen Ashaba çok hürmet ederiz.

*Hz Osman Zinnureyn Efendimiz mazlumen (zulme uğramış olarak) şehid edilmiştir.

*Hz. Ömer efendimiz, Hz. Ali efendimiz kızıyla evliydi, onun damadı idi.

*Üç veya dört kişiyi sahabe olarak kabul eden, diğerlerini kâfir, müşrik, münafık ve mürted kabul eden bozuk fırkadan berîyiz (uzağız).

*Hz. Ali efendimizi, kendisiyle savaşanlardan yüksek görürüz.

*Biz Sünnîler dinî konularda Müslümanlara taqiyye ve kitman yapmayız; taqiyye ve kitmanı aldatma ve kötü görürüz.

*Türkiyeye dışarıdan iki bozuk mezhep tarafından gönderilen petro-dolarlar büyük ve korkunç fitneye sebep olmaktadır.

*Sünnîler ve Şiîler sadece ilmî tartışma yapmalıdır. Bunu da ulema ve fukaha yapabilir.

*Şiîlik ve Sünnîlik tartışmalarında şahıs ismi verilmemelidir, tenkitler anonim yapılmalıdır.

*Çoğunluğunun Şiî olduğu komşu bir ülkede yaşayan 20 milyon Sünnî ağır baskılar altındadır.

*Pakistanda Sünnîler ve Şiîler arasında vahim hadiseler cereyan etmekte, kan dökülmektedir. Cenab-ı Hak Türkiyeyi böyle üzücü ve acı mezhep kavgalarından korusun.

*Dışarıdan gelen petro-dolarlarla İslama hizmet edilemez. İslamın paralı kiralık veya satılık askerlere ihtiyacı yoktur.

*Şiî olsun Sünnî olsun hiçbir şahsın dinî hizmetleri bahane edip kendisi için para toplamaya hakkı yoktur.

*Halkı uyarma, aydınlatma, bilgilendirme, şuurlandırma hizmetleri muhlisen lillah (Allah için ihlasla) yapılmalıdır; para, nefsaniyet, riyaset, şöhret, itibar için yapılmamalıdır.

*Türkiyenin Sünnî kökenli halkını Şiîleştirme faaliyetleri durdurulmalıdır.

*Sünnî Osmanlı devleti ile Şiî İran asırlar boyunca savaşmışlar ve seller gibi kan akmıştır. Allah bizi yeni bir Türkiye-İran savaşı beyinsizliğinden korusun.

Efendimize salat ve selam ederiz, Ashabını ve Ehl-i beytini hayırla anarız. Birlik rahmettir, tefrika azaptır.

* (İkinci yazı) Soran ve Öğrenmek İsteyen Liseli Gence

HER okumuş ve kültürlü insanın hafıza dağarcığında binlerce referans bulunması gerekir. Lise mezunu Türkiyeli bir genç neler bilmelidir? Rasgele on beş örnek vereyim: (1) Mimarlıkta ve sanatta altın oran nedir?… (2) Avrupalılar mağaralarda yarı vahşi bir hayat sürerken Çinde nasıl bir medeniyet vardı?.. (Barut, pusula, kağıt…) (3) Japonyanın bellibaşlı geleneksel el sanatları nelerdir?.. (İkebana… Bonsai… Suminagashi… Okçuluk… Çay serenomisi… Japon kaligrafisi vs…) (4) Osmanlı devletinin hızını kesen ve en sonunda yıkılmasına yol açan bazı sebepler… (Timurun galip gelmesi… Cem Sultan… İnebahtı deniz savaşını kayb etmemiz… İkinci Viyana bozgunu…) (5) İstiklal savaşı başlangıçta İslamî bir cihad hareketiydi, 1923’te kurulan ilk cumhuriyet dıştan bir İslam cumhuriyeti idi… (6) M. Kemal Paşa, Sultan Vahdetinin yaveri iken Padişahın kızı Sabiha Sultan ile evlenmek ve Saraya damat olmak istemişti…(7) Son Halife Abdülmecid bin Abdülaziz Han 1944’te sürgünde Paris Marechal Manoury sokağındaki evinde vefat etmiştir… (8) Velinimeti Sultan Abdülazize hıyanet eden serasker Hüseyin Avni Paşa Isparta Gelendost kazasında eşekçilik yapan Ahmet efendinin oğludur… (9) Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim Farsça, İran hükümdarı Şah İsmail Türkçe divan yazmıştır… (10) Fuzulinin Şikayetnamesi Türkçe nesrin güzel örneklerindendir… (11) Ziya Paşanın Terkib-i Bendi hikemi mısra ve beyitlerle doludur… (12) M. Kemal Paşa Selanikte 1881’de doğmamıştır, Ali Rıza bey de babası değildir… (13) 1939’te İngiltere ve Fransaya Hitler savaş açmamış, bu iki devlet savaş ilan etmiştir… (14) Sabatay Sevi, Şemsi Efendi (Şimon Zvi) ve Hahambaşı Hayim Nahum laik rejimin manevi mimarlarıdır… (15) İslama karşı menfi ırkçılığı Tekin Alp takma adıyla Yahudi Moiz Kohen çıkartmıştır…

İşte kültürlü bir genç bunlar gibi binlerce tarih, din, edebiyat, coğrafya, sanat referansına sahip olmalıdır. Rasgele bir örnek daha vereyim: Hattatların kamış kalemlerini üzerinde yonttukları küçük aletin ismi makta’dır.

Hiç vakit kayb etmeyin, gece gündüz okuyun, öğrenin. Bilmemek ayıp değildir, öğrenmemek çok ayıptır. Boş ve faydasız şeyler okumayın, öğrenmeyin. İyi kullanırsanız internet tükenmez bir hazine, uçsuz bucaksız bir okyanustur. Başarılar dilerim.

Not: Referansların yüzde 95’i sosyal kültür sahasında olmalıdır. Futbol ve magazin dedikoduları kültür değildir.. 25 Şubat 2013

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir