İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bunlar Yapılmazsa Türkiye Selamete Çıkmaz

 

Aşağıda çok açık, çok seçik, çok sarih şekilde sıraladığım meseleler âdil çözüme kavuşturulmadıkça Türkiye’nin selamete çıkması, huzura kavuşması, geleceğinin parlak olması, bütünlüğünü koruması, yücelmesi, İslam dünyasına ve insanlığı örnek ve model bir ülke olması mümkün olamaz.

Birinci mesele: Türkiye, yakın tarihindeki ârıza, kaza ve kopuklukları tâmir etmeli, resmî ideolojiyi terk etmeli, millî kimliğine ve millî kültürüne dönmelidir.

2. Osmanlı’nın “millet” sisteminde olduğu gibi, azınlıklara ve çeşitliliklere (ülkenin ve devletin bütünlüğünü korumak şartıyla) azamî hürriyet, serbestlik ve azınlık verilmelidir.

3. Adalete aykırı olan bugünkü hukuk sisteminden, ülkenin ve halkın yapısına uygun âdil bir hukuk sistemine geçilmelidir.

4. Devletin, idarenin, belediyelerin temiz, şeffaf ve âdil şekilde hizmet etmesi sağlanmalı; rüşvet, soygun, talan, yağma, gayr-i meşru rantlar, nepotizm, sosyal adaletsizlik, ehliyetsizlik önlenmeli; Türkiye’nin uluslararası temizlik ve şeffaflık notu en az (10 üzerinden) 7’ye yükseltilmelidir.

5. Kemalist Tevhid-i Tedrisat sistemi kökten değiştirilmeli, millî kültüre ve genel kültüre dayalı, dünyanın en vasıflı okulları kurulmalıdır.

6. Millî kültüre uygun ve bağlı bir ahlak sistemi kabul edilmeli ve bu sistem Türkiye’ye hâkim kılınmalıdır.

7. Nereden buldun kanunu çıkartılarak yekûnu yüz milyarlarca dolarlık kara servetlerin hesabı sorulmalıdır.

8. Siyaset mutlaka temiz hale getirilmelidir.

9. Türkiye’nin en büyük ayıbı olan, halkın 1928’den önce yazılmış ve basılmış Türkçe kitapları, belgeleri, mezar taşlarını, kitabeleri okuyamaması kara cahilliği giderilmelidir.

10. Türkiye’ye İngiltere’de, Norveç’te, Avusturya’da, diğer medenî ülkelerde olduğu gibi tam bir din hürriyeti getirilmelidir.

11. Hiçbir zaman gerçek şekliyle uygulanmamış olan, İslam’ı dizginlemek, Müslümanları ezmek için kullanılmış ve bir tabu ve heyûla haline getirilmiş laiklik Anayasadan çıkartılmalıdır.

12. Nüfusları bir buçuk milyon olduğu tahmin edilen Kripto Yahudiler meselesi âdil bir çözüme ve açıklığa kavuşturulmalıdır.

13. Yine bir buçuk milyon olduğu tahmin edilen Kripto Hıristiyanlar meselesine de çözüm bulunmalıdır.

14. Aileyi ve toplumu dejenere eden Medenî Kanun ile Ceza Kanunu’nun millî kimliğimize, millî kültürümüze, karakterimize uymayan maddeleri değiştirilmelidir.

15. Aslında bir Ermeni ve Siyonist hareketi olan PKK terörünün neticeleriyle uğraşmaktan vaz geçilmeli, sebeplerine inilmeli ve mesele kökünden çözülmelidir.

16. Fransa’nın Alsace ve Lorraine vilayetlerindeki özel statü gibi gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya din, dinî müesseseler, İslam medreseleri, tarikat ve tasavvuf konusunda özerklik verilmelidir. Aksi takdirde Türkiye’nin parçalanması önlenemez.

17. Diyanet’e özerklik verilmeli, Müslümanlarırn bağımsız bir cemaat olarak başlarına bir İmam-ı Kebir seçmelerine imkan tanınmalıdır.

18. Evkaf-ı İslamiye (İslam Vakıfları) Müslümanlara iade edilmelidir.

19. Müslümanların özel İslam mektepleri açmasına imkan tanınmalıdır.

20. İmamlık namaz kıldırma memurluğu olmaktan çıkartılmalı; mihraplara icazetli din alimi olan, geniş genel kültürlü, Şeriata muhalif olmamak şartıyla tasavvuf neş’esine sahip, sanattan anlayan, şehirli/medenî karizmatik din hizmetlileri geçirilmelidir.

21. Şiîlik konusunda İran ile Türkiye arasında mütekabiliyet esas alınmalıdır. İran 20 milyon Sünnîye nasıl muamele ediyorsa…

22. İş, ticaret, sanayi, üretim hayatında ahîlik, fütüvvet ahlakına dönülmelidir.

23. İdarenin, yargının, siyasetin, sosyal faaliyetlerin, toplumun ıslahında Singapur modelinden yararlanılmalı, ilham alınmalıdır.

24. Din sömürüsü, mukaddesat bezirganlığı, zekatların Kur’ana, Sünnete, fıkha ve Şeriata aykırı olarak toplanıp sarf edilmesi mutlaka önlenmelidir.

25.TC vesikalı yasal kadın ticareti, bunun bin misli yarı gizli fuhuş endüstri ve sektörü yok edilmeli, ahlaksızlık ve iffetsizlik asgarî seviyeye indirilmelidir.

26. Kanun önünde eşitlik sağlanmalı, şehitlerin hep fakir, fukara, ezilmiş, güçsüz kesimden olması garabetine ve haksızlığına son verilmelidir.

27. Emanetler (işler, memuriyetler, müdürlükler, şeflikler, makamlar mevkiler, riyasetler vs) sadece ve sadece ehliyetli ve liyakatli olanlara verilmelidir.

28. Kırsal kesim, gecekondu, varoş, bedevî kültüründen; medeniyet ve şehir yüksek kültürüne geçilmelidir.

29. Şifahî yalancı kültürden, yazılı kültüre geçilmelidir.

30. Din konusunda manipülasyonlardan, AB norm ve standartlarına uygun yeni bir İslam türetmekten, Kemalizme uygun İslam saçmalığından ve bunlara benzer tahrip edici ve yıkıcı faaliyetlerden uzak durulmalıdır.

* (İkinci yazı) Haram Yiyenlere

Haram gelir elde edenlere, bu gelirlerle zengin olup köşeyi dönenlere, rüşvet yiyenlere, hortumlama yapanlara, hesaplarla oynayıp zimmetlerine para geçirenlere, ribacılara, içinde saçı bitmedik yetimlerin hakkı olan para ve menfaatleri tırtıklayanlara, her türlü gayr-i meşru ve gayr-i ahlakî rantçılık yapanlara, bozuk gıda maddeleri ve içeceklerle halkı aldatıp zehirleyenlere, böylelerine göz yumanlara, alavere dalavere bâtıl muamelelerle yüklü gelirler elde edenlere hitap ediyorum:

Bu yollarla elde ettiğiniz gelirler, zenginlikler, servetler sizin için ateştir.

Bu servetlerle safa süremeyeceksiniz, azaptan azaba çarpılacaksınız.

Hem dünyada, hem âhirette rezil ü rüsvay olacaksınız.

Beladan belaya duçar olacaksınız.

Hastalıklar, kazalar, sıkıntılar, kederler… İki yakanız bir araya gelmeyecek…

Derdin biri bitmeden öbürü gelecek.

Dinimiz bize, Allah’ın kul hakkını afvetmeyeceğini bildiriyor. Sizin üzerinizde ne çok kul hakkı var. Yetmiş iki milyonun hakkı var.

Biz haram gelirlerle şişeriz, sonra yılda bir lüks ve ihtişamlı bir umre yaparız, günahlarımız afvedilir, yurda pir ü pak tertemiz anamızdan doğduğumuz gibi döneriz mi diyorsunuz? Aptallığınıza doymayın!.. Allah katından bize Peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın ilahî hak dini böyle mi diyor?

Haram şekilde elde ettiğiniz tek liranın, bir karış toprağın bile hesabını vereceksiniz.

Öyle bir mahkemeden korkunuz ki, boynuzsuz koyunun hakkı boynuzlu koyundan sorulacaktır. 05.Temmuz 2012

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir