İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kibir ve Azamet

PazartesiEhlullah taifesinden bir zatın bir cümlelik nasihatı, hikmeti bazen bir kitaba bedeldir. “Kur’ân Şakirdlerinin Hizmet Rehberi. Risâle-i Nur’un Meslek ve Meşrebi” adlı 112 sayfalık broşürde (İstanbul Sinan Matbaası, 1958) Bediüzzaman hazretlerinin şu cümlesine tesadüf ettim:

“Büyüklüğün şânı tevâzu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm değildir. Demek, tekebbür eden sabiyyi müteşeyyihtir; siz de büyük tanımayınız.”

Gerçek bir din âliminin, şeyhin, mürşidin, İslâmî liderin, önderin olgun ve peşine takılmaya layık olup olmadığını anlamak için birinci madde onun kibirli, nefsine çok değer veren bir kişi olup olmadığına bakmaktır. İslâm büyükleri asla ve asla kibir, gurur, azamet, nefsaniyet ehli değildir. Büyüklük ve ululuk taslayan, küçük dağları ben yarattım havasında olan; kendisini kâinatın ve bütün işlerin merkezi, mihveri, mihrakı sanan; mütemâdiyen ben ben ben deyip sen, o, biz, siz, onlar diyemeyen; tevazudan, alçakgönüllülükten uzak bulunan kimselerde hayır yoktur.

Âlim, şeyh, mürşid o kimsedir ki, öncelikle nefsini terbiye edip dizginlemiş ola. Böyle kişiler kendilerine ve Müslümanlara yararlı ve zararlı olan şeyleri bilirler. Kibir, gurur, nümâyiş, benlik, saltanat ve tahakküm hevesi bir Müslümana en fazla zarar veren şeylerdir. Bunları bilmeyen, kendisini bunlardan kurtarmış ve temizlememiş olan adamlar nasıl olur da Müslümanlara yol gösterebilirler?

Sidik yarışının başlıca sebebi insanların gurur, kibir ve nefsaniyetleridir. Olgun kimseler böyle pis ve kirli yarışlara girmezler.

Para dünyanın en pis, en kirletici, en tehlikeli maddesidir. Olgun insanlar paradan uzak dururlar. Resûlullah efendimiz bir defasında namazı kıldırdıktan sonra hemen bitişikteki hane-i saadetine gitmişti. Ashab merak edip sordular: Niçin selâmdan sonra acele edip gittiniz. Buyurdular ki:

– Bir miktar emanet para verilmişti. Unutmuşum, onun hemen dağıtılması için gittim.

Âlimler, şeyhler, sâlih önderler Resûl-i Kibriya efendimizin (Salat ve selam olsun ona) vekilleri, vârisleri, hâlifeleri durumundadır. Elbette para işleri hususunda çok hassas ve titiz olmaları gerekir. Hem hizmetimi yaparım, hem küpümü doldururum zihniyetiyle hareket eden kişilere yazıklar olsun!

Gurur, kibir, azamet şeytandandır. Olgun Müslümana, akıllı kula tevazu, mahviyet, alçak gönüllülük yakışır. Kibir ve gurur ehli, yularlarını şeytanın eline vermiş şaşkınlardır. Onların kendilerine faidesi olmaz, nerede kaldı ki Müslümanlara yararlı olalar, onlara kılavuzluk edeler.

Tarikat ve tasavvuf büyükleri ben demekten hayâ ederlerdi. Tarikat-ı seniye-i Cerrahiyenin şeyhlerinden Fahreddin efendi merhum Sualnâme adlı eserinde, bu tarikat ihvanının “ben” demediklerini, ben denilmesini hoş görmediklerini yazmaktadır. Bütün tarikatlarda böyledir.

Zamanımızda bazı İslâm ülkelerinde krallara, hükümdarlara Melikül-muazzam denilmektedir. Ne kadar yanlış, İslâm’ın ruhuna zıt bir ululama ve övgüdür bu tâbir. Melik Allah-ü Teâlâ’nın isimlerindendir, azame de O’na mahsustur.

Osmanlı sultanları (Allah onlara rahmetiyle muamele buyursun ve cennetine koysun) büyük ülkelerini, geniş nüfusu, devleti idare edebilmek için yüksek bir mevkiye sahip olmuşlardır. Bugün Müslümanların rüzgârı gitmiş, dünya hakimiyetleri sona ermiştir. Birtakım tahtsız, tacsız, hakimiyetsiz, saltanatsız, devletsiz baronların kendilerini eski zaman sultanları ve halifeleri gibi görmelerine şaşmak gerekir. Yahu neyiniz var ki, böylesine ululuk taslıyorsunuz, gurur ve kibrinizden geçilmiyor?

Âdem oğullarının seyyidi (en büyüğü) olan Resûlullah ne kadar mütevazı yaşadı. Evi topraktan hücrelerden ibaretti. Kapı yerine çul perdeler asılmıştı. Yerler basıla basıla sertleşmiş toprak, birkaç hasır, birkaç içi hurma lifi ile dolu deri kaplı yatak, birkaç toprak veya bakır kap kacak…

Bugün bazı İslâm büyüklerinin evleri, evlerindeki lüks ve konfor Nemrud’un ve Firavunun saraylarında bile yoktu.

Hazret-i Ömer halifeliği sırasında yamalı elbise giyer, ekmeğine tuz ve sirkeyi katık yapardı.

Ulemâ-i âmilîn, ehlullah, evliyaullah, hakikî İslâm büyükleri ve önderleri lüksten, israftan, tantanadan, nümayişten cehennem ateşinden kaçar gibi kaçmışlardır.

Zamanımızda bazı sözde İslâm büyüklerinin binitlerine bakınız. Ne kadar pahalı, ne kadar lüks, ne kadar yaldızlı ve gösterişli. Bu adamlar Sırat Köprüsü’nden lüks Mercedes’lerle mi geçeceklerini sanıyor?

Bazı İslâm büyükleri bunca lüksü, konforu, israfı, tantanayı, azameti, saçıp savurmayı kendi helâl kazançlarıyla mı yapıyorlar? Bu nehirlerin suları nereden geliyor? Allah için, İslâm için, din ve iman için, Kur’ân için, mukaddes dâva için toplanan yüz milyonlarca, milyarlarca dolar nereye gidiyor?

İslâm büyüğü geçinen bazı zevatın oğulları, kızları, damatları, yakınları da lüks, refah, konfor, servet ü sâman, milyonlarca dolar içinde yüzüyor. Onların bulundukları bu hal, gittikleri bu yol Resulullah’ın, Ashab-ı güzinin, Ehl-i Beyt’in, Selef-i Sâlihîn efendilerimizin halleri ve yolları mıdır?

Bir müfettiş dostum anlattı. Sahte belge ve mühürlerle zimmetlerine para geçiren iki memuru yakalamışlar. İfadeleri alınırken, “Bu devir bozuk bir devirdir, böyle bir devirde bu gibi yamuk işlerle para kazanılabilir” meâlinde beyanda bulunmamışlar mı? Ne günlere kaldık ya Rabbî!

Zavallı dindar ve temiz taban… Onlar olup bitenlerden habersizdir. Futbol kulübü tutar gibi cemaat, tarikat, hizip, fırka, grup tutuyorlar. Futbol hooliganları gibi hareket ediyorlar.Toplanan paraların ne olduğunu araştırmıyorlar.

İslâm dinine, Muhammed ümmetine, mukaddes dâvamıza Allah’ın ve Peygamberin rızaları, Kur’ân’ın ve Sünnetin ışığı dairesinde ihlasla, istikametle hizmet edenlerin ellerini ve ayaklarını öperim. Hizmet etmeyip de istihdam ve istismar edenlere de lânet olsun! Allah onların şerlerinden Müslümanları kurtarsın.

Müslümanlar! Firasetli olunuz. Firaseti olmayanlar, firaseti olanlara tâbi olsunlar. 16 Ocak 2001

Yorumlar kapatıldı.