İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kolay ve Ucuz Olmaz

Cuma

1. Türkiye içinde bulunduğu buhranı atlatıp kurtulur mu? Elbette kurtulabilir. Ancak bu kurtuluş basit, kolay, ucuz tedbirlerle, reçetelerle, formüllerle olmaz. Çok geniş, çok şümullü, çok köklü çareler, çözümler, reçeteler gerekmektedir.

2. Buhranın birinci ve ana sebebi resmî ideolojidir. Bu ideolojinin özelleştirilmesi gerekir. Devletin, rejimin ideolojisi olmamalıdır. İdeolojik devletler ve rejimler devri mâzide kalmıştır.

3. Tarihî ârızadan, tarihî devamlılığa geçilmelidir.

4. Din-devlet yahut din-rejim kavgasına son verilmeli; din-devlet uyumu sağlanmalıdır. Bütün medenî, ileri, hukuklu ülkelerde din-devlet kavgası yoktur, din-devlet işbirliği vardır.

5. Eğitim ve üniversiteler islah edilmeden Türkiye selâmete çıkamaz, problemlerini halledemez. Eğitimde öncelik kaliteye, millî kimlik ve kültüre, bilgiye, ahlak ve karakter terbiyesine verilmelidir. Üniversiteler de ABD, Batı Avrupa, Japonya üniversiteleri seviyesine çıkartılmalıdır.

6. Türkiye lisansız ve tarihsiz kalmıştır. Yazılı ve edebî Türkçe meselesi, 1920’lerin Türkçesine dönülmek suretiyle halledilmelidir. Tarih üzerindeki baskılar, zorlamalar, manipülasyonlar da kaldırılmalıdır.

7. İsrafa, aşırı tüketime, avantacılığa, hedonizme, çalışmadan yaşamaya dayalı hayat felsefesi bırakılmalıdır.

8. Kokuşma mutlaka önlenmelidir. Politikacı, bürokrat, iş adamı, büyük medya işbirliği ile yapılan büyük vurgunlar, bütçe hortumlamaları, soygunlar, banka batırmalar önlenmedikçe ülke kurtulmaz.

9. Ülke, millet ve devlet vesayet altındadır. Bu vesayet kaldırılmalıdır. Devlet ve cumhuriyet hepimizindir.

10. Masonluğun devlet işlerindeki gücü ve tesiri çok azaltılmalı, marjinalleştirilmelidir.

11. Militan ve fanatik Sabataycılar Türkiye’yi sömürgeleri gibi görüyor, bu tekel de kırılmalıdır.

12. Siyasete temizlik getirilmelidir. Siyaset yoluyla vurgun yapmak, zengin olmak, gayr-i meşru işlerle uğraşmak önlenmedikçe ülke düzelmez.

13. Partiler ve seçim kanunları değiştirilmeli; aşiret veya mafya yapılı particiliğe son verilmelidir. Tek milletvekili çıkartan dar bölge sistemi ile Meclis’e kaliteli, cesur, hür fikirli elemanlar sokulmalıdır.

14. Siyasî parti liderlerinin kral, sultan, derebeyi, grandük gibi olmaları anormalliğine son verilmelidir.

15. Türkiye’nin millî kimliğine, sosyal yapısına, millî kültürüne uygun yepyeni bir anayasa hazırlanmalıdır.

16. Uyuşturucu ticaret ve trafiği, silah kaçakçılığı, rüşvet mutlaka önlenmelidir.

17. Gerekiyorsa bir defaya mahsus bir varlık vergisi ile iç ve dış borçlar ödenmeli ve ondan sonra da hesapsız kitapsız borç alınmamalıdır.

18. Akdeniz ve latin kültüründen ileri gelen zaaflarımızla mücadele edilmelidir.

19. Yerli ve yabancı ilaç sanayiinin hukuka, ahlaka, insanlığa aykırı faaliyetleri önlenmelidir.

20. Türkiye’yi tekrar buğday ihraç eden bir ülke haline getirebilmek için tedbir alınmalı, çare bulunmalıdır. Bu o kadar kolay olmayacaktır. Köyler boşaltılmış, tarlalar ve araziler ekilmez olmuştur. Yine hayvancılık da geliştirilmeli, dışarıdan kalitesiz et ithaline, gemiler dolusu domuz yağı getirilmesine set çekilmelidir.

21. İki milyon memurun dörtte üçü tasfiye edilmelidir.

22. Rüşvet ve kokuşma ile ilgili suçlar için özel mahkemeler kurulmalı, suçları isbat edilenlere ağır cezalar verilmelidir.

23. Halkın ülke idaresine daha fazla katılımı sağlanmalıdır.

24. Medyadaki tekelleştirilme kırılmalıdır.

25. Ülkenin bölünmesine, devletin çökmesine yol açmamak şartıyla bütün çeşitliliklere, altkimliklere, farklılıklara hürriyet verilmelidir.

26. Faiz, rant, repo, avanta, vurgun sistemi kaldırılmalı; emek ve üretim teşvik edilmelidir.

27. Türkiye bir ihraç edip iki ithal eden bir ülke olmaktan çıkartılmalı; çok ihraç eden, az ithal eden bir ülke haline getirilmelidir.

26. Adalet ve hukuk konusundaki bütün imtiyazlara, ayrıcalıklara son verilmelidir.

29. Halkı, şifahî bir toplum halinden, okuyan ve düşünen medenî bir toplum haline getirmek için çareler, çözümler araştırılmalı ve bunlar hayata geçirilmelidir.

30. Enflasyon mutlaka tek rakama indirilmeli, enflasyon vurguncularının çanlarına ot tıkanmalıdır.

31. Türkiye’nin bir Nobel kazanabilmesi için bütün gayretler seferber edilmelidir.

32. Dışişlerindeki Sabataycı tekel ve hakimiyet kırılmalıdır.

33. Militan, fanatik, azgın, yobaz din düşmanlığı önlenmelidir.

34. Din sömürüsü, mukaddesat bezirganlığı da mutlaka önlenmelidir.

35. Diyanet’e muhtariyet verilmeli, devlet ve rejim din işlerine karışmamalıdır.

36. Türkiye’ye her yoldan ve her vasıta ile mutlaka çok kaliteli, yararlı beyinler ithal edilmelidir. Bugünkü beyin potansiyeli ile ülke, millet, devlet kurtulmaz, selamete çıkmaz. Merkez Bankası Başkanı bile Amerika’dan getirildi…

37. Devlet, siyaset, ülke işlerinde ilim, irfan, hikmet, ışığında hareket edilmelidir.

38. Güney Kore, Taiwan, Singapur gibi doğu ülkelerinden ibret alınmalıdır.

39. İç piyasayı tokatlamak ve kolay para kazanmak için yabancıların geri teknikli, kalitesiz otomobillerini üretmekten vaz geçilmeli ve yüzde yüz millî ve yerli mükemmel otomobiller üretilerek ihraç edilmelidir.

40. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan son yüz yılın muhasebesi yapılmalı, Türkiye’yi bugünkü hale getiren şahısların, zümrelerin, zihniyetlerin, putların, tabuların hesabı görülmelidir.

41. Ülkenin bazı bölgeleri kasıtlı bir şekilde boşaltılmaktadır. İleride buralara başka halklar mı getirtilecektir? Bu mesele üzerinde durulmalı ve o bölgelere tekrar kendi halkımızın iskanı için çareler aranmalıdır.

42. Türkiye’nin üzerindeki Lozan’ın gizli protokollarındaki vesayet ve ipotek kaldırılmalıdır. 03 Mart 2001

Yorumlar kapatıldı.