İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kurtuluş Çareleri

Pazar1. Hem devlet, ülke, millet kurtulsun, yücelsin; hem de bugünkü bozuk yönetim aynen devam etsin… Böyle bir şey mümkün değildir. Devleti, milleti, ülkeyi kurtarmak için bozuk yönetim sisteminden vazgeçilmesi, köklü bir değişime gidilmesi gerekir.

2. İslâm dini ve dindar çoğunlukla mücadeleye son verilmelidir. Din en temel değerdir. Din, inanç, inandığı gibi yaşamak, temel hak ve hürriyetlerin birinci maddesidir. Bu haklar ve hürriyetler ihlal edilmemeli; bizde de ABD’de, İngiltere’de olduğu gibi geniş bir din, inanç ve inandığı gibi yaşamak hürriyeti sağlanmalıdır.

3. Hatâlı laiklik zihniyetine ve uygulamasına son verilmeli; devlet dine, din devlete karışmamalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı, din okulları, ilahiyat fakülteleri, cami hizmetleri, vakıflar İslâm cemaat teşkilatına bağlanmalı; bunlar üzerindeki bütün resmî baskılar kaldırılmalıdır.

4. Bu memlekette ezici çoğunluğu teşkil eden Müslümanlara ve Türkiye kimliğinin temelini oluşturan İslâm dinine karşı bütün olumsuz siyasetlere ve stratejilere son verilmelidir.

5. Hukuk devleti sisteminden, hukukun üstünlüğü sistemine geçilmelidir.

6. Adliye teşkilatı, mahkemeler, hakim ve savcılar yüzde yüz bağımsız ve ehliyetli hale getirilmelidir.

7. Türkiye’nin ilerlemesine ve yücelmesine engel olan ve tarihi arızalardan kaynaklanan antidemokratik kanunlar, nizamlar, engeller kaldırılmalıdır.

8. Tarihî ârıza sisteminden tarihî devamlılık sistemine geçilmelidir.

9. Yepyeni demokratik ve millî kimliğe uygun bir anayasa yapılmalıdır.

10. Bütün antidemokratik kanunlar kaldırılmalıdır.

11. Devletin resmî ideolojisi olmamalıdır.

12. Bugünkü sistemle, bugünkü kanunlarla kokuşma önlenemez. Kokuşmayı önleyecek büyük ve köklü değişimler yapılmalı; sonra kimsenin gözyaşına bakılmadan bütün hırsızlar, soyguncular, talancılar, hortumlayıcılar yakalanıp cezalandırılmalıdır. Bu konuda af ve zamanaşımı işlememelidir.

13. Türkiye’nin en önemli ve hayatî meselesi eğitim ve maarif meselesidir. Bugünkü Tevhid-i Tedrisat sistemi ile devleti, ülkeyi, milleti kurtaracak, yüceltecek, koruyacak elemanlar yetiştirmek, kadrolar kurmak mümkün değildir. Millî kimliğe, çağın şartlarına uygun güçlü, vasıflı, üstün bir eğitim sistemi kurulmalıdır.

14. Türkiye bugünkü hale beyinsizlik yüzünden gelmiştir.Beyin yetersizliği en kısa zamanda, her türlü yola başvurularak telâfi edilmelidir.

15. Türkiye’yi büyük bir darülacezeye çeviren popülist politikalara son verilmeli; faiz, repo, rant sahaları daraltılmalı; herkesin çalışarak, üreterek, ticaret yaparak, alın teriyle, hizmet vererek geçinmesi sistemine geçilmelidir.

16. Büyük medyadaki tekelleşme, kartelleşme önlenmeli; ülke menfaatlerine ve gerçeklere hizmet eden vatansever bir medya kurulmalıdır.

17. Atatürkçülüğün, dinin, milliyetçiliğin, Türkçülüğün, Alevîliğin siyasî ihtiraslara, her türlü sömürüye âlet edilmesi önlenmelidir.

18. HalkınTürk-Kürt, Sünnî-Alevî, dinci-laik gibi kesimlere ve kutuplara ayrılmasına ve bunların birbirine düşman edilmesine imkân verilmemelidir.

19. Toplumsal barış, millî uzlaşma yolları ve çareleri aranmalı, bulunmalı ve çeşitlilik içinde sağlam birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.

20. Sabataycıların, Sabatay cumhuriyeti, masonların mason cumhuriyeti emellerine, şu veya bu ideoloji mensuplarının cumhuriyeti kendi tekellerine almalarına fırsat verilmemelidir. Devlet, cumhuriyet hepimizindir.

21. Güney Kore, Taiwan, Singapur gibi başarılı olmuş, kalkınmış, zenginleşmiş, üretken, dünya çapında ticaret yapan, kendi millî kimliklerini terk etmeden moderniteyi yakalamış Asya ülkeleri model ve örnek alınarak ziraatimiz, hayvancılığımız, sanayiimiz, iş hayatımız yeniden tanzim edilmelidir.

22. İsviçre ve Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinden ibret ve ders alınmalıdır.

23. Son derece kirlenmiş olan siyaset temizlenmeli, seçim ve partiler kanunlarında köklü değişiklikler yapılarak millî iradeye güç kazandırılmalıdır.

24. Meclisin, millî irade ile işbaşına geçmiş hükümetin, devletin, hukukun üzerinde hiçbir gizli ve esrarlı güç ve vesayet bulunmamalıdır.

25. Üniversiteleri dejenere eden, ülkenin beynini dumura uğratan YÖK kaldırılmalı, yüksek tahsil müesseselerine ABD’de, İngiltere’de, Kanada’da ve diğer medeni ülkelerde olduğu gibi en geniş ilmi bağımsızlık kazandırılmalıdır. Üniversitelerdeki bütün tekellere son verilmelidir.

26. Lisan, edebiyat, yazı, kültür üzerindeki bütün ideolojik kayıtlar kaldırılmalıdır.

27. Halk yığınlarını hedonizme, asalaklığa, çalışmadan, zengin olmaya, haram yemeye teşvik eden bütün propagandaların ve teşviklerin çanlarına ot tıkanmalıdır.

28. Ticaret ve sanayi üzerindeki bütün kısıtlamalar, zorlaştırmalar, kösteklemeler kaldırılmalıdır. Dükkan ve atölye açmak, üretim yapmak çok kolay ve cazip hale getirilmelidir.

29. Halk yığınları alkollü içkilere, sigaraya, uyuşturucuya, fuhşa, seks azgınlıklarına, avareliğe, avantacılığa karşı korunmalıdır.

30. Türkiye için faydalı ve iyi olacaksa başkanlık sistemine geçilmelidir.

31. İki yüz milyar dolar civarında olduğu söylenen kara paraların tekrar halka, ülkeye, devlete kazandırılması için çareler ve çözümler aranmalı ve bulunmalıdır.

32. Her türlü rüşvet, ihalelerden yüzde on komisyon alma, bire yapılacak işi ikiye yaptırma, devlet ve belediye bütçelerini soyma, irtikap, ihtilas ve bunlara benzer suçların kökü kurutulmalıdır.

33. Türkiye halkının gıda problemini büyük ölçüde halledecek olan soya ziraati üzerindeki ambargo kaldırılmalıdır.

34. Siyasette ve ülke yönetiminde popülizme, demagojiye, şarlatanlığa, soytarılığa, ahlâksızlığa, faziletsizliğe, hikmetsizliğe en ufak şekilde bile imkân ve fırsat tanınmamalıdır.

35. Ülkenin en aydın, en kültürlü, en vatansever, en bilge, en ahlâklı, en vasıflı, en güçlü, en üstün, en ehliyetli insanlarının milletvekili seçilmesi için çareler ve çözümler düşünülmelidir. 19 Kasım 2001

Yorumlar kapatıldı.