İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mevlâsını veya Belâsını Bulmak

Çarşamba

 

Madde 1: Allah insanlara Peygamberler (haberciler, elçiler) göndermiş, onlar vasıtasıyla Kendisini tanıtmış, inanacakları şeyleri bildirmiş, emir ve yasaklarını tebliğ etmiş, Kendine nasıl ibadet (kulluk) edeceklerini açıklamış; nereden geldiklerini, nereye gideceklerini, âhireti, cenneti, cehennemi açıkca beyan buyurmuştur. İnanç konusunda bütün Peygamberler aynı şeyleri söylemişlerdir. Şeriatlarda (uygulamaya ait dinî ve dünyevî hükümlerde) farklılıklar, değişiklikler olmuştur. Son Peygamber Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâm’dır. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Diğer dinlerin Şeriatları hükümden kaldırılmıştır, artık geçerli olan Şeriat İslâm Şeriatıdır. İmdi kim Allah’ın bildirdiği din ve şeriata tâbi olursa, o Mevlâsını bulmuş olur. Kim de Peygamberi inkâr eder, Tağutların yolundan ve izinden giderse, iyi bilmiş olsun ki, o da belâsını bulmuş olur.

Madde 2: Kur’ân Allah’ın kitabıdır, Müslümanların düsturudur. Kur’ân Kelâm-ı kadimdir. Kim Kur’ân’a tâbi olursa Mevlâsını bulmuş, ebedî saâdete nâil olmuş olur. Kur’ân’ı inkâr eden, onun hükümlerine karşı gelenler de belâlarını bulurlar. Kur’ân bir bütündür. Değil üç yüz âyetini, bir harfini inkâr eden kâfir olur.

Madde 3: Kur’ân’da Allah, Muhammed Aleyhisselâm’ı en büyük örnek ve model olarak göstermekte, “O size ne getirirse onu kabul edin… Ona itaat edin… buyurmaktadır. Peygamberin Sünneti Kur’ân’ın en doğru yorumudur. Peygamberi dışlayan, Sünnetine sırt çeviren, hadîsleri inkâr eden, “İslâm’ın bir tek temeli ve kaynağı vardır, o da Kitabullah’tır, başka kaynak tanımıyoruz” diyenler, Peygamberi dışladıkları için Kur’ân’a karşı gelmiş ve belâlarını bulmuş olurlar. Mevlâsını bulmak isteyen Muhammed Aleyhisselâtü Vesselâmın sünnetine sarılmalı, onu kendisine rehber olarak kabul etmelidir.

Madde 4: Allah ezelde ruhlara “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sormuş, onlar da “Elbette ki, Sen bizim Rabbimizsin” demişlerdir. Dünya hayatında bu ahd ü misaka uyanlar, sadık ve bağlı kalanlar Mevlâlarını bulmuş olurlar. Bu ahd ü misakı inkâr edenler de belâlarını bulurlar.

Madde 5: Müslüman olan kişi, Allah ile olan bütün işlerinde ve muamelelerinde ihlâsla hareket etmeye mecburdur. İhlâs katışıksızlık demektir. Lisanla, bedenle, mal ve para ile yapılan bütün ibadetler yüzde yüz Allah rızasını kazanmak için yapılmalıdır. En ufak bir ihlâssızlık bunları bâtıl kılar. İbadetleri, dinî hizmet ve faaliyetleri sırf Allah için yapmayıp, kullara gösteriş olsun, dünya nimet ve servetleri elde etmek için yapanlar ihlâslı değildirler ve böyle oldukları için de belâlarını bulurlar. Muhlisen lillah ibadet ve hizmet edenler ise Mevlâlarını bulurlar.

Madde 6: İslâm dini dünya işlerinde adaleti ve emanetlere riayeti emreder. Zulümden, haksızlıktan, emanete hıyanet etmekten men’ eder. Adalet ve emanete riayet Ümmet’in selâmetinin iki temelidir. Adalete ve emanete riayete zıt işler yapanlar Mevlâlarını değil, belâlarını bulmuş olurlar.

Madde 7: Müslümanların işlerini meşveret (danışma) ile görmeleri Kur’ânî ve Nebevî bir düstur ve emirdir. Ümmet işleri, Ümmetin istişare edilmeye ehil ve layık kişilerine danışılacak, onlarla müzakere edilecektir. İstişareyi terk edip de kendi heva, heves, re’yleriyle abuk sabuk işler yapanlar hizmet değil, hezimet üretmiş olurlar; Mevlâlarını değil, belâlarını bulurlar. Peygamber bile dünya işlerinde, önemli kararlar arefesinde ashabı ile istişare etmişlerdir.

Madde 8: İslâm’ın temel emirlerinden biri de istikamet, yâni doğruluk ve dürüstlüktür. Fatiha sûresinde Müslümanlara “Yâ Rabbi bizi doğru yola sok” mealinde dua etmeleri emredilmiştir. Peygamber, Hûd sûresindeki “Sana nasıl emrolunduysa öyle dosdoğru ol” âyeti gelince, “Hûd sûresi beni ihtiyarlattı” demek suretiyle, istikamet-doğruluk emrinin heybet ve önemini Ümmetine anlatmıştır. İstikametli Müslüman Mevlâsını bulur; istikametten şaşan, yamukluk yapan, eğriliğe kaçan da belâsını bulur.

Madde 9: Dinimiz yalan söylemeyi yasaklamış, yalanı çok çirkin ve büyük bir günah olarak kabul etmiştir. Müslüman yalan söylemez, Müslüman, din kardeşlerini aldatmaz. Yalancılar, aldatanlar belâlarını bulurlar. Mevlâsını bulmak isteyen yalan söylemesin, aldatmasın.

Madde 10: İslâm’ın en büyük amelî emri, eylemi, ibadeti günde beş kez kılınan namazdır. Kur’ân’da namaz elli küsur defa mü’minlere emrolunmuştur. Mü’min ve müslim kişi bu namazları kılmakla mükelleftir. Hem İslâmcılık taslayan, hem kendini sofu gibi gösteren, hem de namazı kılmayanlar Mevlâlarını değil, belâlarını bulmuş olurlar.

Madde 11: Hür ve mukim Müslüman erkekler beş vakit namazı camilerde cemaatle kılmaya mecburdur. Camiye gitmek, cemaate katılmak onların keyfine, ihtiyarına bırakılmış bir şey değil; Şeriat’ın, fıkhın kesin emridir. Namaz kıldığı halde cemaati terkeden kişi, hür Müslüman olma statüsünü terk etmiş, köleliği seçmiş olur. Nitekim namazı ve cemaati terkeden Müslüman toplumların üzerine zillet ve esaret iner. Cemaate önem verenler, cemaatle namaz kılanlar Mevlâlarını bulmuş, cemaati terk eden Müslümanlar da belâlarını aramış olurlar.

Madde 12: Yüce İslâm dininin kadınlarla ilgili hükümleri vardır. Bunların birincisi de tesettürdür. Tesettür hür Müslüman kadınlar için farzdır. Tesettüre riayet etmeyen Müslüman kadınlar kendi arzu, ihtiyar ve rızalarıyla cariyeliği ve köleliği seçmiş olurlar. Tesettürün farz olduğunu inkâr eden dinden çıkar, inkâr etmediği halde riayet etmeyen günahkâr olur.

Madde 13: İslâm’ın temel emirlerinden, farzlarından biri de emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmaktır. Bu farzı terk edenler ilâhî azab ve gazaba düçar olup belâlarını bulur; yerine getirenler ise ilâhî rızayı kazanır.

Madde 14: İslâm ilmi, hikmeti, irfanı, edebî, sanatı teşvik eder. Kur’ân’da “Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” buyurulmaktadır. Peygamber “İlim ve hikmet Çin’de bile olsa gidip öğreniniz”, “Kadın erkek her Müslümana ilim öğrenmek farzdır” buyurmuşur. Müslümanlar ilme, irfana, hikmete, kültüre sarıldıkları zaman Mevlâlarını bulmuş olur; ilme, irfana, hikmete sırt çevirip cahilliği seçtikleri zaman da belâlarını bulur.

Madde 15: Dinimizde riyasete talip olmak haram kılınmıştır. Talip olmasa, matlup olsa, fakat riyasete ehil olmasa kabul etmesi yine haram olur. Azgın nefs-i emmarelerine uyarak riyasete talip olan, ehil olmadığı halde reislik makamına geçenler Mevlâlarını değil belâlarını bulurlar. Böylelerini destekleyen ahmaklar ve basiretsizler de keza.

Madde 17: Kur’ân ribacılar için “Onlar Allah’a ve Resûlüne savaş ilân etmişlerdir” buyurmaktadır. Ribanın her çeşidi haramdır. Ribaya bulaşanlar ruhlarını şeytana satmış, ebedî saadetlerini dünya menfaatlerine değişmiş, belâlarını bulmuş olan şakilerdir.

Madde 18: Peygamber “Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır ki, bunların yetmiş ikisi bozuk, biri doğrudur. Bu doğru olan fırka da, benim ve ashabım gibi iman edenlerdir” mealinde buyurmuştur. Kim Peygamber’in, ashabın, sâlih seleflerin, İslâm imamlarının, ehl-i beytin, her asırdaki âmil âlimlerin ve kâmil şeyhlerin yolundan ve peşinden giderse Mevlâsını bulmuş, kim de sapık fırkalara takılarak zındıkların peşinden giderse belâsını bulmuş olur. 16 Kasım 2000

Yorumlar kapatıldı.