İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Bazı Hatırlatmalar

 

* Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslâm’ı ile bağdaşmayan ve uyuşmayan tarafları olan bazı ideolojiler, sistemler ve nazariyeler (teoriler): Kapitalizm, Marksizm, Nazizm, Sosyalizm, Faşizm, Maoizm, Darvinizm, (M. Kemal’in ölümünden sonra Dönmeler tarafından çıkartılmış) Kemalizm, Feminizm, çeşitli İslâmcılıklar, Laisizm… Liste uzundur bu kadarını zikr ediyorum.

* Uzmanlıklar var… Din konusunda da uzman olanlar var. Bunlar, icazetli ve ihlâslı Ehl-i Sünnet ulema ve fukahasıdır. Herkes kendi re’y ve hevasıyla dini yorumlayamaz.

* Zaruriyat-i diniye tartışılamaz, Ehl-i Sünnet Cumhur-i ulemasının anlattığı şekilde aynen kabul edilir.

* Mevrid-i nasta içtihada mesağ yoktur.

* Zaruriyat ve muhkemat-ı diniyenin bir kısmı için, onlar tarihseldir, bugün geçerli değildir diyen İslâm’dan çıkar.

* Beş vakit namaz Kıyamet’e kadar farzdır, kılınmalıdır.

* Ramazan orucu Kıyamet’e kadar farzdır, kılınmalıdır.

* Zekât, Kıyamete kadar farzdır; Kur’ân’a, Sünnete, fıkha göre verilmelidir.

* Müttefakunaleyhmeseleleler, konular, hükümler tartışılamaz.

* Kutsal dinî konular magazin konusu yapılamaz.

* Din politik polemiklerin üzerinde ve dışında tutulmalıdır.

* Din politikaya alet edilmemelidir.

* Politika, ehliyeti ve gücü olanlar tarafından dinin hizmetinde kullanılabilir. Temel şart ihlâstır.

* Ehl-i dünya kötü ulema ve fukaha İslâm’ı ve Müslümanları temsil etmez, onlar adına konuşamaz.

* Din sömürücüleri, din düşmanlarından daha fazla zarar verir.

* Ramazan aylarında dinsizlerin, densizlerin, kâfirlerin, münafıkların, ateistlerin, din sömürücülerinin sözde dinî yayınlar yapmaları önlenmelidir.

* Önlenemiyorsa, Müslümanlar bu yayınlara itibar etmemelidir; yasal sınırlar içinde önlemeye çalışmalıdır, nehy-i münker yapmalıdır.

* İlimsiz din hizmeti olmaz.

* İhlâssız din hizmeti olmaz.

* Yüksek İslâm ahlâkı olmadan hizmet yapılamaz.

* Din hizmetleri hikmetin, akl-ı selimin, yüksek kültürün ışığında yapılmalıdır.

* Din hizmeti yapanlar, bu hizmeti alet ve vasıta kılarak zengin olamazlar. Bu ahlâksızlıktır.

* Din riyasete, şöhrete, alkışa, nüfuz ve prestij kazanmaya alet edilemez.

* Muhtelefünfih mesele ve hükümlerde baskı yapılamaz, bir görüş empoze edilemez.

* Sahte şeyhler yüzünden gerçek İslâm tasavvufu ve tarikatları kötülenemez.

* Akçalı din hizmetlerinde Kur’âna Sünnete Şeriata İslâm ahlâkına aykırı yolsuzluklar yapmak dine hıyanet olur.

* Dine hizmet, İslâma İmana Kur’ân’a Sünnete Şeriata Ahlâka hizmet demektir.

* Gıybet gibi iğrenç, çirkin, menfur büyük günahları açıkça, utanmazca, arlanmazca, hayâsızca, küstahça işleyen fasık-ı mütecahirler hizmet edemez.

* İslâm hizmetkârları müeddeb, mürüvvetli, fütüvvetli olmalıdır.

* Herkes Kur’ân-ı Kerim’i okuyup dinini öğrenemez.

* Din, içindeki bilgiler doğru olan ilmihal ve İslâm ahlâkı kitaplarından öğrenilir.

* Din ihlâslı, rasih, yüksek ahlâklı, icazetli din bilginlerinden, fakihlerden, ehliyetli rehberlerden, gerçek şeyhlerden öğrenilir.

* Ehliyetsiz ve liyakatsiz kimselerden din öğrenilmez.

* Kâfirlerden, münafıklardan, müşriklerden, yarı mühtedilerden din öğrenilmez.

* 19’uncu asırda yaşamış o kişi, taqiyye ve kitman yaparak Sünnî Müslümanları aldatmıştır. İranlı olduğu halde kendisini Afgan göstermiş, Şiî olduğu halde Sünnî görünmüştür. Farmason olmuştur. Bu adam,

herkes Kur’ânı okuyup İslâm’ı öğrensin

tezini

ortaya atmıştır. Din, bu aldatıcı adamın metodu ile öğrenilmez.

* Din, Fırka-i Nâciye ulema, fukaha ve meşayihinden öğrenilir.

* Din, Şeyhülİslâmlık makamının tasdik ettiği kitaplardan öğrenilir.

* Din lâik ve Kemalist yerli oryantalist ilahiyatçıların kitaplarından öğrenilmez.

* Dall ve mudil (sapık ve saptırıcı) bazıları, dini tahrif etmek istiyor. Ümmet, bunlara karşı uyarılmalıdır.

* Diyanet’in, uzun yıllar yayınladığı Ehl-i Sünnete uygun Cep ilmihalini, AB kriterlerine uygun olmadığı için yayından kaldırması bir fecaattir.

* İslâmî sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek ORTAK ve SAHİH bir ilmihal, İslâm ahlâkı ve İslâm Talimatnamesi hazırlayıp yayınlamalıdır.

* Rejim, düzen, sistem, siyasî iktidar buna kesinlikle karışmamalıdır.

* Bu kitapta İmamet meselesine de yer verilmelidir.

* Bu kitapta tartışmalı meselelere yer verilmemelidir.

* Bugün böyle bir kitap hazırlamaya, yayınlamaya yeterli hürriyet, imkân ve fırsat vardır. Bu hizmet yapılmazsa, yapmaları gerektiği halde yapmayanlar vebál altında kalır, suçlu duruma düşer.

* Çoğunluğu oluşturan Sünnî Müslümanlar tek bir Ümmet çatısı altında birleşip teşkilatlanmazlar ve vazifelerini yapmazlarsa başlarına büyük felaketler gelmesinden korkulur.

* Müslümanların birlik olması farzdır. Kardeşlik farzdır. İttihad-ı İslâm farzdır. İman kardeşliği farzdır. Ümmet olmak farzdır. Bu farzlar yerine getirilmezse, fitne fesat çıkar, zillet esaret ve felaket gelir. 12.03.2018

Yorumlar kapatıldı.