İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İslâm’ı Kimler Temsil Eder?

 

İslâm zarurî, faydalı, kurtarıcı, yükseltici ilim üzerine kuruludur.

İlimsiz Müslüman zayıf Müslüman’dır, İslâm’ı ve Ümmeti temsil etmez.

İslâm irfan dinidir, irfansızlar (Bir miktar ilimleri olsa da) İslâm’ı temsil edemez.

İslâm hikmet dinidir, hikmetsizler İslâm’ı temsil edemez.

İslâm medeniyet dinidir, bedevî zihniyetliler İslâm’ı temsil edemez.

İslâm firaset dinidir. Firasetsizler İslâm’ı temsil edemez.

İslâm güzellik dinidir, Şeriat güzelliklerin kaynağıdır. Çirkinlik sergileyenler, çirkin işler yapanlar İslâm’ı temsil edemez.

İslâm gıybeti yasak etmiş, çirkin görmüştür. Ölü kardeşinin etini yemek kadar pis olan bu illetle mâlül olanlar İslâm’ı temsil edemez.

İslâm mürüvvet dinidir. Mürüvvetsizler İslâm’ı temsil edemez.

İslâm fütüvvet dinidir. Fütüvvet ahlâkına sahip olmayanlar İslâm’ı temsil edemez.

Allah-u Teala ve Tekaddes hazretleri, bir kudsî hadiste, “Benim rahmetim, gazabımı açmıştır…” buyurmaktadır. İslâm rahmet dinidir, merhametsiz gaddarlar İslâm’ı ve Ümmeti temsil edemez.

İslâm dini, büyüklerimize hürmet etmemizi, küçüklerimize şefkat ve merhametle yaklaşmamızı emr ediyor. Büyüklerimize saygısızlık, küçüklerimize merhametsizlik edenler bizden değildir, İslâm’ı temsil edemezler.

İslâm, sarsılmaz bir birlik içinde rahmanî çeşitlilik dinidir. Ümmetin bu çeşitliliğini kabul etmeyip birliği sarsan holigan militan fanatik cemaatçiler, tarikatçılar, hizipçiler, fırkacılar İslâm’ı temsil edemez.

Resulullahın (Salât ve selam olsun ona) kurtulacağını haber verdiği Fırka-i Nâciye dairesinden çıkanlar bid’at ve dalalet ehlidir. Onlar, bir miktar ilimleri olsa da İslâm’ı ve Ümmeti temsil edemez.

İslâm ihlâs dinidir. İhlâssızlar İslâm’ı temsil edemez.

İslâm, mü’minlerin kardeş olduğunu, birbirlerini sevmeleri gerektiğini kesin şekilde beyan etmektedir. İman kardeşliğini yıkanlar, küfre köprü olan büyük bir günahı irtikâb ettikleri için İslâm’a hizmet edemezler.

Meşreb taassubuyla salih mü’minleri dışlayanlar, ötekileştirenler İslâm’ı temsil edemez.

İslâm israfı haram kılmıştır. Müsrifler İslâm’ı temsil edemez.

Resulullah Efendimiz, “Zamanındaki İmam’a biat ve itaat etmeyenler sanki cahiliyet ölümüyle ölmüş olurlar” buyurmuştur. Bu biat ve itaat zihniyetine sahip olmayanlar İslâm’ı temsil edemez.

İslâm, mü’minin tekfirini küfür görmüştür. Mü’mini tekfir eden aşırılar İslâm’ı temsil edemez.

İslâm, tevazuu alçakgönüllüğüemr ve tavsiye ediyor; gururu, kibri yasaklıyor. Mağrurlar, mütekebbirler, büyüklenenler, küçük dağları ben yarattım havasında olanlar İslâm’ı temsil edemez.

İslâm güzel ahlâk dinidir. Ahlâksız fasık-ı mütecahirler (büyük günahları açıkça ve açıkta işleyen küstah facirler) İslâm’ı temsil edemez.

Resulullah, “Meddahların (yağcıların yalakaların övücülerin) suratlarına toprak saçınız” buyuruyor. Onlar İslâm’ın temsilcisi olamaz.

Nefs-i emmâre derekesinde olanlar İslâm’ı temsil edemez.

Fırka-i NâciyeEhl-i Sünnet ve Cemaat İslâmlığında Ashab-ı Kirama sevgi ve saygı vardır. Ashabın tamamına veya bazısına dil uzatanlar, onları tahkir edenler İslâm’ı temsil edemez.

Resulullahın Sünnetini ya tamamen, yahut kısmen inkar edenler İslâm’ı temsil edemez.

Yaptığı hayırlardan, salih işlerden dolayı Resulullah, (iki kere damadı olmak şerefini kazanan) Hz. Osman Zinnureyn için, “Cehennem ateşi bundan sonra Osman’a dokunmaz” buyurmuştur. Ona dil uzatan, onu tahkir eden basiretsiz, insafsız, edepsiz, saygısız kimseler İslâm’ı temsil edemez.

Ehl-i Sünnet dairesinden çıkan, Vehhabilik fırkasını kuran Muhammed ibnAbdilvehhabı din imamı olarak kabul edenler, Ehl-i Sünnet Müslümanlarını tekfir edenler İslâm’ı temsil edemez. (Muhammed ibnAbdilvehhab’ın kardeşi Süleyman ibnAbdilvehhab, “Es-Savaiqu’l-İlahiyyefi’r-red ‘ale’l-Vehhabiye” isimli bir kitap yazarak Vehhabiliğired, cerh ve ibtal etmiştir.)

Din ve mukaddesat sömürücüleri dünyanın en şerli ve alçak insanlarıdır. Onların hiçbiri İslâm’ı temsil etmez.

Bin çeşit reformcu, yenilikçi, değişimci, light ve ılımlı İslâmcı var. Onlardın hiçbiri İslâm’ı temsil etmez.

Dinsizliğe köprü mezhebsizlik batıl mezhebini benimseyip propagandasını yapanlar İslâm’ı temsil etmez.

Telfik-i mezahib erbabı İslâm’ı temsil edemez. Telfik, dini oyuncak etmek demektir.

Farmason Afganîyi beğenen, onu din imamı kabul edenler İslâm’ı temsil edemez.

Fazlurrahmanıntatiliye ve tarihsellik fırkasını din gibi benimseyenler İslâm’ı temsil edemez.

Dinde gulüvve (aşırılığa) sapanlar İslâm’ı temsil edemez.

Hiçbir laik, Kemalist, mezhepsiz ilahiyatçı İslâm’ı temsil edemez.

İslâm’a, Kur’ân’a, Sünnete, Şeriata aykırı Feminizm ideolojini benimseyenler İslâm’ı temsil edemez.

Deccalları ve Kezzabları sevenler, zamanın Müseylimelerine tâbi olanlar, biraz ilimleri olsa bile sapıktır ve onlar İslâm’ı asla temsil edemez.

Peki İslâm’ı kimler temsil edebilir?

İcazetli ulema, fukaha ve meşayih.

Onlar “Bizden olan ülü’l-emr’dir”.

Meşayihin mutlaka fakih olması gerekir.

Bunların Resulullah efendimize iki koldan ulaşan kopuksuz sahih icazetleri ve irtibatları bulunması, zülcenaheyn olmaları gerekir.

Hem din âlimi, hem tarikat şeyhi olan gerçek mürşidler İslâm’ı temsil ederler.

Hiçbir sahte şeyh İslâm’ı temsil edemez.

Aydınlanmak isteyenler, necat ve felah ehli olmak isteyenler, ebedî saadete nail olmak isteyenler; Rabbanî Râsih ulemaya, fukahaya ve meşayihe tabi olsun.

Resulullahın, Ashabının, Selef-i Sâlihînin yolundan giden; Abdülkadirlere, Ebu Hanifelere, Maliklere, Şafiîlere, Ahmed ibn Hanbellere, Maturidîlere, Eş’arîlere, Ahmed er-Rufaîlere, Hüccetül İslâm Gazalîlere, İmam Rabbanîlere, Süyutîlere, İmam Birgivîlere, Hasan eş-Şazelîlere, Halid-i Bağdadîlere, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevîlere; onlar gibi olan ulemaya, fuqahaya, evliyaya, mürşidlere, Pîran hazeratına, din imamlarına (önderlerine), kâmil mürşidlere, Pîrlere tâbi olanlar; onların öğrettiği şekilde İslâm’a, Kur’ân’a, Sünnete, Şeriata uyanlar inşaallahu Teala, ilahî fazl ve kerem ile kurtulurlar, necat ve felah bulurlar, ebedî saadete nail olurlar. 13.03.2018

Yorumlar kapatıldı.