İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Akla Akıllılığa Akılsızlığa Akılcılığa Dair

 

Türk Dil Kurumu, akıl kelimesini şöyle târif ediyor: Düşünce, anlama, kavrama gücü.

Her insanda akıl vardır ama insanlar akıl konusunda bir ve eşit değildir.

Her insanda kan vardır ama kan gruplara ayrılır: A, AB, B ve O grubu. Kan RH pozitif ve RH negatif olabilir.

Kan bakımından insanlar sekiz gruba ayrılmıştır.

Akıl grupları ve çeşitleri de vardır. Bu konuda ilim adamları ciddî araştırmalar yapmıştır.

Akılcılık, rasyonalizm ile akıllılık bir değildir. Rasyonalizm selim akla aykırı bozuk bir doktrindir.

Rasyonalistler, akılcı oldukları için diğer insanlardan daha akıllı değildir.

Aksine rasyonalistler akıl yani düşünce anlama kavrama bakımından akıllı insanlar değildir.

Akıl ile akl-ı selim bir değildir.

Selim akıl, selim olmayan akıldan üstündür.

Akıl geliştirilebilen veya köreltilen bir güçtür.

Bozuk inançlar aklı köreltir.

Kötü eğitim aklı köreltir.

Uygun sporun, atletizmin vücudu geliştirmesi, güçlendirmesi gibi; iyi eğitim aklı geliştirir.

Bireylerin aklı ile toplumların (yığınların, grupların) aklı bir değildir.

Dünyada halkların, milletlerin, ülkelerin akılları bir ve eşit değildir.

Mesela Japonların aklı ile Endonezyalıların aklı arasında derin farklar vardır.

Çocuklarını yeni nesillerini akıllı (uslu) yetiştirmeyen bir ülke, bir toplum, bir millet geri kalmaya, çeşitli bozukluklar ve krizlere mâruz kalmaya mahkumdur.

Bozuk ideolojiler bireyleri ve toplumları bozar.

Aklın ölçüsü vardır, IQ.

IQ’su yüksek olsa bile, aklı selim değilse yine akıllı uslu sayılmaz.

İnsan aklının en büyük aleti ve vasıtası edebî zengin kültür lisanıdır.

Üç yüz kelimelik günlük, çarşı pazar, iletişim lisanına sıkışıp kalanlar akıllı olamaz.

Akıllı olmak başkadır, kurnaz olmak başkadır.

Akıl, ahlak dairesi içinde selim ve uslu olabilir.

Aklı, lisanı, kültürü yetersiz olanların anlama kabiliyeti (yeteneği) zayıf olur, hattâ onlar çok şeyi anlayamazlar, yanlış anlarlar.

Akıllı insan, yararına ve zararına olan şeyleri bilir; yararlıları yapar, zararlılardan kaçar.

Akıllı insan doğru düşünür.

Akıllı insan doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilir.

Ülkeleri, insanlığı, dünyayı akl-ı selim ve hikmet sahipleri idare etse, bugünkü kadar fitne fesat, kriz olmazdı.

Akıllı insan, akılsız insandan daha az yanlış yapar.

İnsanlık tarihinin en akıllı insanı, Son Peygamber Muhammed aleyhisselamdır.

Amerikalı yazar Michael Hart, “Dünya Tarihine Yön Veren en Etkin 100” adlı kitabında, Hz Muhammed’i birinci olarak zikr etmektedir.

Batı medeniyeti akılcıdır ama akıllı bir medeniyet değildir.

İnsanlarını akıllı yetiştirmeyen, onların akıllarını akl-ı selim yapmayan bir idare tarzı, bir rejim, bir eğitim sistemi bozuktur.

Varlık meselesinde mutlak hakikata ulaşan tek sistem İslamdır.

Varlık meselesini bütün felsefe sistemleri, bütün ideolojiler izah edemiyor.

Batı dünyasında İslamı kabul eden insanlar akıllıdır.

İslamdan çıkanlar akıllı değildir.

Cahil ve akılsız Müslümanlar İslamı ve Ümmeti temsil edemez.

Aklı yeterli olmayan Müslümanların akıllı rehberlere ve mürşidlere tâbi olması, onları kılavuz ve rehber olarak kabul etmesi gerekir.

En büyük mürşid ilahî vahiy, ilahî Kitab’tır.

İlahî kitabı anlamak için, insanların en akıllısı ve faziletlisi olan Muhammed Mustafa aleyhisselamın Sünnetine ve sahih hadislerine tabi olmak gerekir.

Peygamberin haber verdiği gibi Müslümanlar yetmiş küsur fırkaya ve şubeye ayrılmışlardır. Bunlar, biri dışında bozuktur. Kurtuluş fırkası (Fırka-i Nâciye) Ehl-i Sünnet ve Cemaattir.

Akıllı insanlar Müslüman olur ve İslamın emirlerine, yasaklarına, hükümlerine, öğütlerine uyar.

Batı dünyasının nice akıllı insanı hidayet bulmakta, İslama girmektedir.

IQ’su çok yüksek olsa bile ateist aklı-ı selim sahibi değildir.

Nice gayr-i müsliminfevcfevc (akın akın) Müslüman olduğu çağımızda agresif İslam düşmanlığı yapanlar akıllı görünseler de değildirler.

Bedevî akıl ile medenî akıl bir değildir.

Çocuklarını iyi Müslüman iyi insan olarak yetiştirmeyi düşünmeyen, onları ehl-i dünya olarak yetiştiren Müslüman anne babalar akıllı değildir.

Müslümanlığın altı temel inancından biri olan âhireti düşünmeyen, âhiret konusunda hazırlık yapmayan, âhiret yolculuğu için azık toplamayanlar akıllı görünseler de, değildirler.

Dini imanı para, mal, zenginlik, ikbal, şan şeref alkış olanlar akılsızdır.

Aklı donmuş insanlar, lise ve üniversite mezunu olsalar bile 300 kelimelik küçük bir metni bile okuyup anlayamazlar. Nerede kaldı ki, kitap okuyabilsinler.

Ellerinde aydınlatma, uyarma, bilgilendirme imkanları olduğu halde halkı ve gençliği akılsız bırakanlar haindir.

Akıllı insan ölçülere riayet eder. Yemede, giyinmede, meskende, binitte, velhasıl hayatın her safhasında doğru ölçülere riayet eder, aşırılık çılgınlık azgınlık yapmaz.

Yüz bin liralık bir otomobil işini görecekken, lüks ve şatafat tutkusunu tatmin için 500 bin liralık araba alanlar akıllı değildir.

Haddinden fazla aşırı miktarda yiyenler akıllı değildir.

Marka, statü tutkunları akıllı değildir.

Fakirler, miskinler, dar gelirliler sıkıntı çeker sürünürken aşırı israf yapanlar akıllı değildir.

Ölümü düşünmemek, ona hazırlanmamak en büyük akılsızlıktır.

Akıllı Müslüman o kimsedir ki, onun aklını faziletlerini meziyetlerini düşmanları bile kabul eder, onu över.

Kötülükle çok emr eden nefs-i emmaresine tabi olan kişi akıllı değildir.

Nefsini aklayan, tebrie eden kişi akıllı değildir.

Futbol, tarikat, cemaat, hizip, fırka holiganları akıllı değildir.

Selim akla sahip olanlar ya kendileri bilgedir, bilge değilseler bilgelere tabi olurlar.

Gerçek icazetli ulema ve fukaha, gerçek ve icazetli kamilmürşidler, gerçek tarikat şeyhleri akıllı insanlardır.

Kötü alimler, sahte şeyhler akılsızdır, dall ve mudildir.

68, Kamil mürşidler, rasih ve muhlis alimler insanların en akıllısı olan Resulullahın bu devirdeki vekilleri, varisleri, halifeleridir. Akıllı insanlar onlara tabi olur.

Gıybet başta olmak üzere büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça işleyenler akıllı değildir.

Sahih hadiste “Siz birbirinizi sevmedikçe Müslüman olamazsınız” buyuruluyor. Mü’minleri sevmeyen, onlara acımayan, aksine salih kardeşlerine düşmanlık edenler akıllı değildir.

Haram yiyen sözde Müslümanlar pek akılsızdır.

Peygamberimiz “Rüşvet alan da veren de Cehennem ateşindedir” buyurmuşken, rüşvet alanlar ve (zaruret olmaksızın) verenler akılsızdır.

Din sömürücüleri, mukaddesat bezirganları; akılsız, ahlaksız, alçak, beyinsiz, şerir, şaki kimselerdir.

Vahye tabi olan, vahyin irşadını ve rehberliğini kabul eden akıl üstündür.

Akıllı Müslüman Allah ile olan bütün işlerinde, ibadetlerinde muhlis (ihlaslı) olur.

Haram yemek büyük akılsızlıktır, çünkü haram Cehenneme ve azaba sürükler.

Ehliyeti ve liyakati olmadığı halde ictihad yapmaya kalkışanlar ne kadar akılsızdır.

Dini konuları cahilce ve ahmakça tartışanlar, mıncıklayanlar pek akılsızdır.

Hem Müslüman geçiniyor, hem de öğrenilmesi ve bilinmesi farz olan ilmihal ve doğru din kültürü öğrenmiyor, bu kişi akılsızdır.

Resulullah Efendimiz aklı olmayanın dini yoktur buyurmuştur.

Cenab-ı Hak cümlemize selim akıl nasip buyursun.

İslam tarihindeki ve dünyasındaki bütün bozuklukların ana sebebi akıl yetersizliği, akl-ı selim kifayetsizliğidir.

Rasyonalist akıl veya akılsızlık, dünyayı yaşanmayacak hale getirmiştir. Akılcıların akılsızca başlatacağı Üçüncü dünya savaşı insanlığın sonu olabilir. 09.02.2019

Yorumlar kapatıldı.