İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İslâm Durdurulamaz

 

Mekkeli müşrikler İslâm’ı ve Hz. Muhammed’i durduramamışlardı. Çağımızdaki İslâm düşmanları da durduramayacak.

İslâm düşmanlarının sebep olacağı büyük yıkımlardan ve kıyımlardan sonra hak galebe çalacak ve dünyada yedi yıl huzur, sükun, barış olacaktır. Kesin tarih veremem, bu gayba aittir ve Allah bilir. Çok uzak olmadığını söyleyebilirim.

Büyük yıkımlar ve kıyımlar olacak dedim.

Nükleer, biyolojik, kimyasal silahlar; büyük sayıda insanı yok edecek,

nice bayındır ülkeler, bölgeler ve şehirler harabeye dönecektir.

İnsanlık aleminin büyük kısmı büyük azgınlıklar içindedir; bunun sonu büyük tokatlar, büyük yıkımlardır.

Âhir zamanın korkunç dehşetli hadiselerini pencereden yahut televizyondan seyredeceğini sanan gafiller ve cahiller aldanıyor.

Azgınlıkta, sapıklıkta, fıtrata aykırı aşırılıklarda, zulümde çok ileri giden şeytanî medeniyet yıkılacak, yerine

Rahmanî medeniyet

gelecektir.

Avrupa’da Müslümanlara zulm edilecek, büyük savaşlar olacaktır.

Mehdinin zuhurundan ve İsa aleyhisselamın nüzulünden sonra

gayr-i müslimler akın akın ihtida edecek, Müslüman olacaktır.

Avrupada İslâmî hükümetler ve rejimler kurulacaktır.

Binlerce kilise camiye dönüştürülecektir.

Büyük savaşlardan, kıyımlardan, yıkımlardan sonra bolluk ve bereket olacak, zekat vermek isteyenler fakir miskin borçlu kimse bulamayacaktır.

Kadınların namusları, iffetleri, haysiyetleri, şerefleri, itibarları korunacaktır.

Suçlar çok azalacaktır. Riba kalkacaktır.

Müslümanlar

bahçeli müstakil evlerde

huzur içinde yaşayacaktır.

Okullarda, mekteplerde, medreselerde iyi insanlar, iyi Müslümanlar yetiştirilecektir.

Kadınlar seks kölesi olarak çalıştırılmayacaktır.

Din ve mukaddesat ticareti, sömürüsü yasaklanacak, yapanlara çok ağır cezalar verilecektir.

Müslümanların yüzde 99’u cemaatle namaz kılacaktır.

Ramazanda açıkta yenilip içilemeyecektir.

Bir kimse bir yerde içi altın dolu bir çanta unutsa, kimse yan gözle bile bakamayacak, unutan bir gün sonra geldiğinde çantayı ve içindekileri yerinde bulacaktır.

Ahlâksız, dinsiz medya organları müstehcen yayın yapamayacaktır, çünkü o devirde öyle gazeteler ve tv’ler olmayacaktır.

Zina büyük günah ve suç olacak, ağır şekilde cezalandırılacaktır.

İmam-ı Kebirin ve valilerinin kapıları halka yirmi dört saat açık olacak, herkes derdini ve hacetini söyleyecek, yardım isteyecek ve hakkını alacaktır.

Güçsüz haklının hakkı, güçlü haksızdan alınacaktır.

Cuma ezanı okununca

ticaret duracak, dükkanlar iş yerleri bürolar kapanacaktır.

Ticaret ve iş hayatına İslâmın fütüvvet ahlâkı, doğruluk dürüstlük hakim olacaktır.

İslâma uygun kanaatli hayat tarzı herkesi zengin edecektir.

Rüşvet, yalan, ihalelere fesat karıştırma, nepotizm, hortumculuk, irtikab, benzeri suçlar ve ahlâksızlıklar yapılmayacaktır.

İşler, vazifeler, hizmetler ehliyetli, liyakatli, dirayetli kimselere verilecektir.

Âmirine bi’l-mâruf ve nâhine ‘ani’l-münker

heyetleri, kimsenin özel hayatına karışmaksızın topluma, âsâyişe hizmet edecektir.

İnsanlığa, yer yüzüne zarar veren, onları tehdit eden bütün kötü yenilikler yasaklanacaktır. Nükleer silahlar gibi…

Dünyaya, idareye evrensel bilgelik hakim olacaktır.

İktisadî, mâlî adaletsizlere son verilecektir.

Tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi; fıtrata, beşer yapısına uygun şekilde gelişecek, bolluk ve ucuzluk olacaktır.

Mürşid-i kamiller ve icazetli halifeleri milyonlarca insanı olgunlaştıracak, hayırlı hizmetler yapacaktır.

Sabah namazlarında camiler,

en az cuma namazlarında olduğu gibi ve kadar cemaatle dolacaktır.

Mihraplara, minberlere, kürsülere icazetli âşık ve sadık ulema ve Şeriata sımsıkı bağlı fakih şeyhler geçirilecek, hizmetlerde büyük feyiz olacaktır.

Yüksek ahlâk, faziletler, ilim, irfan, mürüvvet dünyaya ve hayata hakim olacaktır.

Maalesef bu Altın Çağ’dan sonra yine bozukluk başlayacak, mü’minlerin canları alınacak, dünya kötülere kalacak ve Kıyamet onların tepesinde patlayacaktır.

MÜJDE:

Sahih bir inanca sahip olan.

Kur’ân, Sünnet ve Cemaat Müslümanı olan.

Fırka-i Nâciye dairesi içinde bulunan, o dairenin sınırlarını çiğnemeyen.

Başta beş vakit namaz olmak üzere farz ibadetleri dosdoğru eda eden.

Allah ile olan işlerinde ihlaslı olan.

Kadın erkek her Müslümana öğrenilmesi farz olan ilmi öğrenen.

Öğrendiklerini hayata uygulayan.

Yaratıklara karşı adaletli ve insaflı olan.

Kötülükle çok emr edici nefs-i emmaresiyle büyük cihad yapan.

Zamanın İmam-ı Kebirine biat ve itaat eden.

Dünya işlerini, vazifelerini, hizmetlerini mükemmelen yapar olduğu halde ahirete dönük bulunan.

Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) Sünnetine sımsıkı yapışan.

Rahmana tabi olan, Tağut’u reddeden.

İslâm ahlâkı ile ahlâklı bulunan.

Allahın inzal buyurmuş olduğu ilahî ahkamı kabul ve tenfiz eden.

Çocuklarını iyi Müslüman, iyi insan, ölümünden sonra sadaka-i cariye olarak yetiştiren.

Evliyaurrahmanı seven, onların yolundan giden; evliyauşşeytanı reddeden, onlara muhalefet eden.

Emr-i mârufnehy-i münker yapan.

Allah’a iltica eden, Afüv ve Kerim olan O’ndan bağışlanma isteyen.

‘Abede-i denanir ve derahim

olmayan.

Elest bezminde Yüce Yaratan ile yapmış olduğu ahd ü misaka, dünya hayatında sadık kalan, riayet eden…ve bunlara benzer başka hasletlere ve faziletlere sahip olanlar için büyük müjde vardır.

AllahüTeala, ilahî fazlıyla onları Cennetine koyacak, ebedî saadet verecektir.

02.02.201

Yorumlar kapatıldı.