İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kimleri Örnek Almalıyız

 

Dönme medyası çocuklara, gençlere, halka, on milyonlarca vatandaşa; hiçbir fazileti ve meziyeti olmayan, tam aksine insanî bakımdan çok kusurları bulunan magazin kahramanlarını örnek, model, ideal olarak gösteriyor.

Müslümanlar, gerçek kahramanları, İslam büyüklerini, Müslüman ziyalıları örnek ve ideal olarak göstermelidir.

Bendeniz Muallim Mahir İz hocaya yetiştim. Çeşitli faziletlerle, meziyetlerle, yüksek ahlakla müzeyyen ve mütehalli, hürmete ve takdire şayan bir zat idi. Kendisinden çok şey öğrendim. Her geçen gün kıymetini daha fazla anlıyorum. Çok adam yetiştirdi. Cenab-ı Hak Rahmetiyle kuşatsın.

Kimseye söylemedi, hem baba hem anne tarafından Seyyidmiş.

Ehl-i sünnet itikadı üzere idi.

Beş vakit namazını kılardı.

Babası Medine kadılığı yapmış alim ve fadıl bir kimseymiş.

Çok karanlık devirlerde nurlu hizmetler yaptı.

On yedi sene mülaki oldum, bir kere bile gıybet ettiğini görmedim.

Tek geçim kaynağı olan maaşını alır almaz, kırkta birini gizlice zekat/sadaka olarak dağıtırmış.

Tarihini bilmiyorum, Nakşibendî tarikatına intisab etmiş.

Üzerimde çok hakkı vardır. Sağlığında onun kıymetini hakkıyla bilemedim.

Bütün çocuklara, gençlere İmam/Şeyh Şamil hazretlerini önder, model, örnek, ideal olarak öğretmek gerek.

Onun özellikleri şunlardır:

İcazetli din alimi, fakihtir.

Kadirî ve Nakşî tarikatı şeyhidir. (Başka tarikatlardan da icazeti olabilir.)

Zamanın gavsı Halid-i Bağdadî hazretlerinden hilafeti ve icazeti vardır.

Emirü’l-mü’minîndir.

Yüz misli büyük küffar ordularıyla cihad fi sebillilah yapmıştır, gerçek ve büyük mücahiddir.

Kafkasyaya Şeriat-ı Garra-i Ahmediyyeyi hakim kılmıştır.

Çok derece âlicenab, muttaqi, mürüvvetli bir liderdir.

Bir keresinde ağır yaralanmış, komaya girmiş, açılıp kendine geldiği zaman ilk sözü namaz vakti geçti mi olmuştur.

Dünyaya, dünya malına hiç önem vermemiştir.

Takatinin ve imkanlarının sonuna kadar cihad ettikten, direndikten sonra, takdir-i ilahî esir düşmüştür.

Bir müddet esir kaldıktan sonra, Çarın izniyle Osmanlı ülkesine gönderilmiş, hacca gitmiş, hacılar kendisini görebilsin diye Kabe-i Muazzama’nın damına çıkartılmıştır.

Onun mağlubiyeti, “Galib sayılır bu yolda mağlub” sözüne uygundur.

Resulullah Efendimize (Salat ve selam olsun ona) ilim, tasavvuf ve cihad fi sebilillah ile irtibatlı idi. Onun vekili, vârisi, halifesi idi.

Şeyhülislam Tokadî Mustafa Sabri efendi bütün gençlere örnek olarak gösterilmelidir.

Ders Vekili Düzceli Muhammed Zahid el-Kevserî de…

Şeyh Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî de…

Dünyayı seven alimler, şeyhler örnek ve model olarak gösterilmemelidir.

Büyük Rabbanî alimler, kamil mürşidler, gerçek şeyhler dünyayı ayaklarının altına alarak yükselmişlerdir.

Râsih ve muhlis alimler, gerçek şeyhler Resulullah Efendimizin vekilleri, varisleri, halifeleridir. Onları sevenler, onların örnek alanlar doğru yoldadır.

Birtakım fasık ve facir cenabetleri örnek alanların, onları sevenlerin burunları pislikten kurtulmaz.

Zamanımız insanları okumuyor, okusa da anlamıyor kavrayamıyor. Örnek büyüklerimizle ilgili milyonlara hitap eden, okunması ve anlaşılması çok kolay risaleler hazırlanmalıdır.

Bu hizmet ihlasla yapılmalı, para kazanmaya, vurgun vurmaya, zengin olmaya, din sömürüsüne alet edilmemelidir.

Böyle risaleler göz yaşıyla yazılır, gözleri kuru, kalpleri çorak, yüzeyde kalmış olanların işi değildir bu.

MÜSLÜMANLARI CAHİL BIRAKANLAR

İslama karşı olan, Müslüman vatandaşları düşman bilen Egemen azınlıklar, vesayetçiler; dindar kesimi kasıtlı olarak cahil bıraktılar. Bu yaptıklarının cezasını ileride, hem dünyada hem öteki dünyada çekeceklerdir.

Cahil kalan Müslümanlar, ellerine fırsat geçince Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) Mekke’nin fethinde yaptığı gibi merhametli, toleranslı hareket etmeyebilirler. Merhamet, tolerans, afv, kerem… Bunlar medenî, okumuş, ilim irfan sahibi, yüksek ahlaklı, yüksek karakterli, mürüvvetli, ruhen asil, olgun ve iyi yetişmiş Müslümanların işidir. Ne demek istiyorum, acaba anlaşıldı mı?

Âdil olmayan bir hukuk sistemiyle, gayr-i âdil kanunlarla adalet sağlanamaz.

Millî Mücadele bir islamî cihad hareketidir. Bunu inkar edenler tarihçi değil, marihçidir.

ABD Başkanı ve iktidarı, kendi devletlerini yıkmak için ne gerekiyorsa hepsini yapıyorlar. Amerikanın, yıkılmak, çökmek için dış düşmana ihtiyacı kalmadı.

Rus Ortodoks kilisesi baş rahibi Dmitri “Avrupa, Rusya Müslümanların eline geçecek, ben yaşlıyım, o günleri görmeyeceğim” mealinde konuşmuş. Youtube’dan Başpapazın videolarını bulup seyr edip dinlemenizi tavsiye ederim.

Yanlışları mutlaka tenkit etmem gerekir. Onlara muhalif olmazsam kendimi inkar etmiş olurum. Hiçbir şey yazamasam, en azından kalben buğz etmem gerekir.

Ellerinde milyar dolarlık hizmet bütçeleri olan Müslüman Sivil Toplum Kuruluşları, Müslüman halka ve gençliğe, öğrenilmesi farz olan ilmihal bilgilerini öğretmezlerse, İslama ve Ümmete hıyanet etmiş olurlar. 04.02.2019

Yorumlar kapatıldı.