İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Şer İdeolojileri

İnsanlığı ve dünyayı tehdit eden belli başlı şer ideolojileri, cereyanları ve teorileri:

SİYONİZM: Tevrat’a bağlı anti Siyonist hahamların sitelerini takip ediniz, yazılarını okuyunuz. Mesela Naturei Karta… İnternetten JewsagainstZionism kelimeleriyle arayınız.

FEMİNİZM: Batı dünyasında güçlü ve haklı bir Feminizm karşıtlığı var… Anti feminist women sitesine bakınız. Türkiye’de ne Kemalist, ne de İslamcı Feministler resmî yasal vesikalı KDV’li seks köleliğine karşı çıkıyor…

DARVİNİZM: Klasik Darvinizm de, neo Darvinizm de iflas etmiştir. Evrimciler bu teoriyi ateizme alet ediyor. Darwinism an ateist ideology kelimeleriyle arayınız, bilgileniniz, aydınlanınız. Yaratılış inancını inkâr etmek küfürdür. Militan ve holigan İslam düşmanları Darvinizm konusunda bir kültür ve eğitim terörizmi yapıyor.

 

 

SEKÜLARİZM ve LAİKÇİLİK: Laiklik başka bir şeydir, laikçilik başka bir şey.   Laikçi vesayetçiler, faşist egemen azınlıklar bu memlekette terör kasırgaları estirdiler, laikliği bahane ederek çoğunluğun temel hak ve hürriyetlerini ayaklar altına aldılar.

GLOBALİZM: Merkezi Yeruşalim olacak bir imparatorluk kurmak istiyorlar. Bu konuda çok sayıda kitap ve ciddî makale yazılmıştır.

ALTIN BUZAĞI DİNİ.

İnsanlığı SEKS MANYAĞI ve SAPIĞI YAPMA cereyanı.

Dıştan radikal Müslüman görünen Mossad ajanları tarafından planlanan, yürütülen terör hareketi.

Hak din İslam’ı bozmaya, tahrif etmeye yönelik DİNDE REFORM ve YENİLİK cereyanları. Bilhassa Fazlurrahman’ın Tarihsellik hareketi.

Akl-ı selim ve kültür sahibi Müslüman hocalar, şeyhler, ziyalılar, düşünürler halkı bu tehlikelere karşı yasal sınırlar içinde uyarmalıdır.

**

Dıştan dost gibi görünen derin şer güçler, Dinin ve Tasavvufun içini boşaltmak için çalışıyor. Onlarla, yine yasal sınırlar içinde mücadele edilmelidir.

**

Bütün islamî cemaatler, tarikatlar, sivil toplum kuruluşları birleşmeli, halka gerçek İslam’ı öğretmek için genel ve yoğun bir seferberlik başlatmalıdır.

 

 

**

İtikadın tashihi kampanyası başlatılmalıdır.

**

Günlük namaz kılanların oranı yüzde 10’a, belki onun da altına düşmüştür. Namaz giderse din de gider. Bu konuda seferberlik ilan edilmelidir.

**

Ortaklaşa, hacmi 150 sayfayı geçmeyecek dini doğru olarak anlatan bir ÖZET İLMİHAL hazırlanmalı ve on milyonlarca halka ulaştırılmalı, öğretilmelidir.

**

Dini konulardaki zararlı, yıkıcı, olumsuz tartışmalara, çekişmelere son verilmelidir.

**

Sekülerleşme, din ile hayatı birbirinden koparma yıkıcı cereyanının önü kesilmelidir.

**

Şeriat dairesi içinde kalmaları şartıyla tarikatlar teşvik edilmelidir

**

Tarikatçılık sapıklığı ve holiganlığı ile mücadele edilmelidir.

**

Sahte şeyhlerin Müslümanlardan para toplaması ve zenginleşmesi mutlaka önlenmelidir.

**

İslam’a, Ümmete, devlete (düzene değil), vatana, insanlığa hizmet edecek vasıflı Müslümanlar yetiştiren, İngiltere’deki Eton Koleji’nden üstün İslam mektepleri ve medreseleri açılmalıdır.

**

Türkiye bir gerçek kâmil şeyhler ve gerçek tarikatlar ülkesi haline getirilmelidir.

**

Din-i Mübin-i İslam’a zarar veren siyasal İslam frenlenmelidir.

**

Kutsal ulvî din, süflî politikanın üzerinde ve dışında tutulmalıdır.

**

Politika dine karışamamalı, din politikayı denetleyebilmeli yönlendirebilmelidir.

**

Râşid, âdil, muktedir, firasetli, fatin, âbid, zahid, muttaqi bir İmam seçilmeli ve Müslümanlar ona biat ve itaat etmelidir.

*

İmamü’l-Müslimin olan kâmil zat, ehliyetli liyakatli mu’temen danışmanları ile istişare ederek karar vermelidir.

**

Müslümanlar, islamî komünler kurmalıdır.

**

Fütüvvet teşkilatı mensupları başta olmak üzere bütün Müslümanlar beş vakit namazı cemaatle kılmalıdır.

**

Cami mihraplarına, minberlerine, kürsülerine icazetli karizmatik ve faziletli fakihler getirilmelidir. Bunlar zülcenaheyn olmalıdır.

**

Reformcular, dinde yenilik ve değişiklik isteyenler, Fazlurrahmancılar Ehl-i Sünnete karışamamalıdır.

**

İslam’ın ikinci ana kaynağı olan ve onsuz Kitabullah doğru olarak tefsir edilemeyen Sünnete düşmanlık edenlere kulak asılmamalıdır.

 

 

**

Firak-ı dalleden Mutezile fırkası mensupları Diyanet’ten, İmam-Hatip okullarından, İlahiyat fakültelerinden uzaklaştırılmalıdır.

**

Kur’an’a, Sannete, Ehl-i Sünnet ve Cemaat Fırka-i Nâciyesine aykırı tarafları bulunan İslam Feminizmine fırsat verilmemelidir.

**

Cahillerin, yetersizlerin, cemaat ve tarikat holiganlarının, geri zekâlıların, yarı mühtedilerin İslam temsilciliğine soyunmalarına imkân ve fırsat verilmemelidir.

**

Ortaklaşa, bayi satışı en az bir milyon olan bir İslam gazetesi çıkartılmalıdır.

**

Bayi satışı en az bir milyon olan aylık bir İslam dergisi çıkartılmalıdır.

**

Türkiye’nin en büyük TV kanalını Müslümanlar kurmalı ve işletmelidir.

**

Din İman Şeriat elden giderken lüks ve ihtişamlı turistik umre seyahatleri yapılmamalıdır.

**

Türkiye’nin ve Ümmet-i Muhammed’in ıslahı için ortak bir plan ve program yapılıp uygulamaya konulmalıdır.

**

Din konusundaki ucuz, kolay, popülist, aldatıcı, aptalca fikir ve davranışlara son verilmelidir.

**

Riba bankacılığına karşı yurt çapında dev bir KARZ-I HASEN Bankası kurulmalıdır.

**

Din sömürüsüne asla fırsat, izin, imkân verilmemelidir.

**

Dinî hizmet ve faaliyet alanından bütün maceraperestler, arivistler, aktivistler, ehliyetsiz ve yetersizler, sicili bozuklar, haşarat, geri zekâlılar kovulmalıdır.

**

En büyüğünden en küçüğüne kadar bütün işler, hizmetler, vazifeler, emanetler, memuriyetler ehliyetli, liyakatli, muktedir başarılı olanlara verilmelidir.

**

İslamî hizmet görenler, lüks evlerde yaşamamalı, lüks otomobillere binmemeli, lüks hayat sürmemeli, kanaatle yaşamalıdır.

**

Bütün işlerde, hizmet ve faaliyetlerde Resulullah Efendimiz (Salât ve selam olsun ona), Ashab-ı Güzin, Ehl-i Beyt, Selef-i Sâlihîn, Eimme-i Müctehidîn, mücedditler, salihler, veliler, İslam kahramanları örnek alınmalıdır. (Mesela Şeyh İmam Şamil.)

 

29.04.2019

Yorumlar kapatıldı.