İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kemal Yolunda

Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz.

**

Cahil, cehlini bilecek itiraf edecek ki, ilme ihtiyacı olduğunu anlasın ve onu elde etmek için çabalasın.

**

Ahlak bakımından eksikleri olan kişi, bunları bilecek ki, kendini ıslah edip düzeltebilsin.

**

Eksiklikler, noksanlar kişiye en büyük öğretmendir. Yeter ki, bilsin ve düzelmek istesin, düzeltsin.

**

Kendini kusursuz, noksansız sanmak çok büyük bir cahillik, çok derin bir gaflettir.

**

Olgunlaşma yolunun henüz başlarında ama kendisini kâmil sanıyor, üzerine toz kondurmuyor. O da gafildir, cahildir, çok eksiktir ve bu haliyle olgunlaşması mümkün değildir.

**

Haddini bilmek çok büyük bir fazilettir (erdemdir).

**

Olgun insanlar, ehil ve layık olsalar bile makam, mevki ve başkanlıklara talip olmazlar.

**

Matlub (istenen) olsalar, ehil ve layık değillerse kesinlikle kabul etmezler.

 

**

Erdemli bir insanın en büyük ziyneti (süsü) tevazudur.

**

Olgunlaşmış veya olgunlaşma yolunda olanlar, işleri istişare ederek (ehline danışarak) görürler.

**

Mürşid-i kâmil en iyi olgunlaştırıcıdır.

**

Şeriata yüzde yüz uymayan, onun sınırlarını aşan kişi kâmil mürşit değildir.

**

İnsanlık tarihinde gelip geçmiş en büyük mükemmil (olgunlaştıran) mürebbi (terbiye eden) âhir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa’dır (Salat ve selam olsun ona).

**

O, hâlâ, istidadı ve nasibi olanları Allah’ın yardımı ile ıslah etmekte, olgunlaştırmaktadır.

**

Olgunlaşmak, ıslah olmak için ne kadar yüksek ve parlak olursa olsun akıl yeterli olmaz. Aklın, selîm olması gerekir. Akl-ı selîm olmadan olgunluk olmaz.

**

Akılları işkembelerinde ve apış arasında olanların olgunlaşması çok zordur. Meğerki başlarına bir hidayet yıldırımı düşe.

**

Dünya serveti ve ikbal şehveti olgunlaşmanın önündeki en büyük iki engeldir.

**

Manen büyük ve olgun kişiler, siyasî iktidarın ateşten gömlek olduğunu bilir.

**

Olgun kişi, dünyayı başına taç etmez, ayağının altına koyar. Onu başına taç etmek alçaltır, ayağının altına almak yükseltir.

 

**

Müslüman bir ülkede yeterli sayıda kâmil veya olgunlaşma yolunda eğitim gören kimse olmazsa o ülkenin durumu iyi olmaz, buhranlar (krizler) içinde düşe kalka yürür.

**

Sultanlar kâmil mürşitlere bağlı olmalı, onların öğütlerini dinlemeli, sözlerini tutmalıdır.

**

Hakikî halifelerin sonuncusu olan Cennetmekân Sultan Abdülhamid-i Sâni Han hazretleri, zamanın manevî büyüğü Şeyh Muhammed Zâfir el-Medenî eş-Şâzelî, ed-Darkavî hazretlerine bağlıydı ve onun duasını alıyordu.

**

Mürşidi kâmil öğüdünü dinlemeyenler ileride çok pişman olur.

**

Vefatlarından sonra terbiyeleri ve olgunlaştırmaları devam eden kâmil mürşitler vardır.

**

Abdülkadir, İmam Gazalî, İmam Rabbanî, Halid-i Bağdadî bunlardandır.

**

On dokuzuncu asırda yaşamış kâmil ve örnek Müslümanlardan biri Kafkasya kahramanı Şeyh İmam Şamil hazretleridir. Bu büyük zat hem icazetli Şeriat âlimi, hem icazetli tarikat şeyhi, hem de mü’minlerin emiridir. Gerçekten büyük bir mücahiddir. Halid-i Bağdadî Efendimizin halifesidir. Bütün Müslüman gençler onu model edinmeli, ondan ibret dersleri almalıdır.

**

Müslümanların paralarını ve mallarını toplayıp da zimmetlerine geçirenler kâmil değil, haindir.

**

Zamandan, mekândan, noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’a götüren olgunlaşma yolunun Seyyidi Resulullah Efendimizdir. Bütün kâmil mürşitler ona bağlıdır, onunla irtibatlıdır.

**

Sünnet-i seniyeye sımsıkı bağlanmadan kemal olmaz, kemal bulunmaz.

**

Olgunlaşmak, kendini kurtarmak, Allah’ın kerem ve lütfu ile ebedî saadete nail olmak isteyen her Müslüman, Resulullah Efendimize biat ve itaat etmelidir, başka yol yoktur.

**

Resulullahın bu devirde vekilleri, vârisleri, halifeleri bulunmaktadır. Nasibi olanların bunlardan birine intisab, itaat, biat etmeleri gerekir.

**

Sahte şeyh ile kemal olmaz, aksine gerileme ve düşüş olur.

**

Allah’ın veli, salih, sadık kulu olan kamil mürşide bağlanan Rahman’ın yoluna girer.

**

Haram yiyenler kemal bulamaz.

**

Lüks, israf, ihtişam peşinde koşanlar, gurur ve kibirlerine yenik düşenler, tevbe edip doğru yola girmedikçe kemal bulamazlar.

 

**

Kâmil, sâlih, sâdık, veli, mücahid fi sebilillah olanların, Resulullahın varisi vekili halifesi durumunda bulunanların (inşaallah) makbul ve müstecab duaları üzerimize sâyeban olsun.

**

Dünyaca yükselirken, maneviyatça alçalanlar…

**

Namazı yitiren ve dünya şehvetlerine kapılanlar yükselemez, alçaldıkça alçalır.

**

Tarikat demek, kâmil bir zatın kendisinden el alanları manen yükseltmesi, iyi Müslüman iyi insan etmesi demektir.

**

Dilini gıybetten koruyan tarikatlıdır, koruyamayan tarikatçıdır.

**

Hiçbir kâmil=olgun Müslüman ben olgunum demez.

**

Olgun Müslüman yetiştiren gerçek tarikatların kapatılması, sosyal bünyemizde kapanmaz bir rahne açtı, onulmaz hastalıklar getirdi.

**

Deccalı Mehdi sanan ve gösteren sahte şeyhten köy olmaz, kasaba olmaz.

**

Olgunlaşmak için çalışmayan kimse hayatına yazık etmiştir.

**

Kâmil olmayan mükemmil olamaz.

08.06.2019

Yorumlar kapatıldı.