İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ben bir Müslüman’ım

Ben bir Müslüman’ım, ateist Marksistleri, komünistleri beğenmem, onları desteklemem.

***

Ben bir Müslüman’ım, İslamcılık dâhil hiçbir ideolojiyi beğenmem, sevmem, desteklemem.

***

İslam’a rakip bir din haline getirilen Kemalizm’i de beğenmem, desteklemem.

***

Yaratılış inancına aykırı Darwinizm teorisini de asla kabul etmem.

***

Irkçı ve Filistin’de apartheid sistemi uygulayıcısı Siyonizm’i kabul etmem,  sevmem, desteklemem.

***

Askerî ve sivil bütün darbelere ve darbecilere karşıyım.

***

Bir Müslüman olarak ne laikçiliği, ne de laikliği kabul eder, benimserim.

***

Kur’an, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Fırka-i Nâciye Müslüman’ıyım.

***

Manevî rütbe ve derecesi yüksek, faziletli bir Müslüman olmadığım için kendimi faziletli ve meziyetli görmekten ve göstermekten hayâ ederim.

***

Nefsimi aklamam.

***

 

Benlikten kurtulmak için kendimi cümle Müslümanların ednası bilirim.     

***

Ümmetin en şereflilerinin şu veya bu ırk, grup, meşrep mensupları değil; en âlim, en ârif, en muttaqi olanlar olduğunu bilirim.

***

Allah için sevmek, Allah için buğz etmek prensibine bağlı kalmaya çalışırım.

***

Ulu Önder olarak son Peygamber Muhammed Mustafa’yı (Salât ve selam olsun ona) kabul ederim. Onun varislerine, vekillerine, halifelerine itaat ederim.

***

İlimde, Tarikatta icazete çok önem veririm.

***

Faydalı ilmi, irfanı, hikmeti en büyük âlet bilirim.

***

Zamanın Halifesine (kim ise) biat ederim.

***

Din yoluyla para kazanılmasını uygun görmem, din ve mukaddesat tacirlerini sevmem.

***

Arivist (ikbal avcısı) haşarattan nefret ederim.

***

Her türlü din istismarına (sömürüsüne) karşıyım.

***

 “Belanın en şiddetlisi Peygambere gelir, sonra derece derece…” hâdisinin ışığında, ihlâslı ve gerçek hizmetkârların başlarına sıkıntılar, çileler geleceğini bilirim.

***

Kadın erkek her Müslüman’ın, ilmihal bilgilerini doğru olarak öğrenmesi ve mealen ezberlemesi gerektiğini bilirim.

 

***

Bütün mü’minlerin tek bir Ümmet olduğunu bilirim.

***

Ümmetsizliğin çok büyük bir belâ olduğunu bilirim.

***

İttihd-ı İslam taraftarıyım.

***

Ümmet’in başında râşid, âlim, ârif, âbid, muhlis, muslih, müdebbir bir Halife bulunmasının ve her mü’minin ona biat ve itaat etmesinin gerekli olduğunu bilirim.

***

Kur’an’a, Sünnete, Şeriata, hikmete, fıtrata, akl-ı selime, mantığa aykırı ve zıt görüşler içeren Feminist ideolojiye karşıyım.

***

Radikal ve aktivist İslamî cereyanlara karşıyım.

***

Cahillerin, yarı cahillerin dinî konularda tartışmalarına karşıyım.

***

Halkın, çoğu icazetsiz kişiler tarafından yapılmış Kur’an tercümelerini, meallerini, tefsirlerini okuyup, kendi re’y ve hevalarıyla hüküm çıkartmalarına, bilgiçlik taslamalarına karşıyım.

***

Men fessere’l-Kur’anebi’re’yihifekadkefer hadisinin bütün Müslümanlara, bilhassa gençlere anlatılmasını ve öğretilmesini arzu ederim.

***

Tashih-i itikad meselesine çok önem veririm.

***

Kendisini öven ve övdürenleri sevmem.

***

Namaza çok önem veririm. Namazı terk eden bireylerin ve toplumların dinlerini yıkmış olduklarını ve enkazın altında kalarak helak olacaklarını bilirim.

***

Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmayan Müslüman bir toplumun azaba müstahik olacağını bilirim.

***

Kadın konusunda Kur’an, Sünnet, Şeriat, fıkıh ne diyorsa onu kabul ederim.

***

Dünyanın bir sınav yeri olduğunu, dünya tarlasına ekilenlerin ahirette biçileceğine inanırım.

***

Âhir zamanda Hz. Mehdi’nin geleceğine, İsa aleyhisselamın nüzul edeceğine inanırım.

***

Ellerinde hürriyet, para, imkân, fırsat olduğu halde; islamî davet, tebliğ, irşad vazifelerini doğru dürüst yapmayan, ihmal ve terk eden âlimleri, sorumluları hain kabul ederim.

***

Gençliğe İmam Şamil hazretlerini örnek olarak gösteririm. O icazetli din âlimiydi, icazetli tarikat şeyhiydi, Emirü’l-mü’minîndi, mücahid fi sebilillah idi.

***

Tüketim toplumu felsefesine kesinlikle karşıyım. Bu felsefeyi büyük bir sapıklık ve isyan olarak görürüm.

***

Her türlü israfa, lükse, şatafata, saçıp savurmaya, gösterişe karşıyım. Kanaat, tevazu taraftarıyım.

 

***

Şüpheli, şaibeli, kirli, meşkûk servetlere karşıyım.

***

İstikameti (doğruluk ve dürüstlüğü) en büyük keramet olarak kabul ederim.

***

Dünyaperestleri hiç sevmem, ehl-i dünyayı da sevmem.

***

İslam’ı tek hak ibrahimî din olarak kabul ederim.

***

Din konusunda hiç tâviz=ödün vermem.

***

İslam hukukunu, hukuk sistemlerinin mükemmeli, insan yapısına en uygun olanı olarak görürüm. Her Müslüman’ın da böyle bilmesini temenni ederim.

***

Dinim İslam’dır, Milletim İslam’dır, medeniyetim İslam medeniyetidir.

***

Okuyan gençliği vasıflı, güçlü, üstün, hizmetkâr Müslümanlar olarak yetiştirmeyen veya yetiştiremeyenlerin büyük vebal altında olduklarını biliyorum.

***

 (Birtakım gerçekleri çok tekrarlıyorum, üst üste yazıyorum. Bendeniz bu konularda yazmayı kendime vazife biliyorum. Ivır zıvır, gelip geçici, uçup gidici yazılar yazmak istemem. Doğru, iyi, güzel konular, bıktırmamak şartıyla hep tekrarlanmalıdır. Bir kere yazmakla olmaz. Ezan günde yüz bin camiden beş kere okunuyorsa, namaz kılmak gerektiği de öyle tekrarlanmalıdır.)

***

İsveç IKEA firması Ramazan’da müşterilerine 18 liraya nasıl iftar yemeği verebildi diye soran kardeşimize:

İsveç Müslüman bir ülke değil ama orada İslam’ın dünya prensipleri, iş ahlakı, İslam ülkelerinde olduğundan daha fazladır. Uluslararası anketler bunu gösteriyor. Müslüman değiller ama dünya işleri büyük ölçüde İslam’a uygun. İslam’a Kur’an’a uygunlukta Yeni Zelanda birinci, İsveç ilk on içinde, biz Türkiye ise 95’inci sıradayız. Bilmem anlatabildim mi?

***

Yaşım ve sağlığım müsait olsa, sermayem olsa, devlet veya belediye kirasız bir yer verse, üç kap yemeğin 10 lira olacağı bir halk lokantası açarım. Çorba, ana yemek, az salata, sütlü tatlı, ekmek, su, hepsi on lira… Kâr ederse onun yarısı da personele dağıtılır. Etmezse, başa baş gelirse yine devam ederim.

 

22.06.2019

Yorumlar kapatıldı.